รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2
ณ โรงเรียนวังทองพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยกร  ต๊าวลี
 
1. นางสรัญญา  ชำนาญผา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นายกฤษณพงษ์  หลุ่งเป้า
 
1. นางจินดาภา  คล้ายบุญมี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. เด็กหญิงวิจิตราภรณ์  เอี่ยมพงษ์
 
1. นางวิกัญญา  วรยศ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวหทัยภัทร  มิ่งสมร
 
1. นางพัชราภรณ์  วรบุตร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แสงสุวรรณ์
 
1. นางสรัญญา  ชำนาญผา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นางสาวจิราภรณ์  สาวะรีผล
 
1. นางสรัญญา  ชำนาญผา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงธีรารัตน์  วัดแจ้ง
 
1. นางสาวนิตยา  ทองทา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นางสาวอารียา  แก้ววังน้ำ
 
1. นางศิริญาณี  ดาวดิษฐ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. เด็กหญิงนิศรารัตน์  ขวัญนิมิต
2. เด็กหญิงฟ้าพราว  พลรบ
3. เด็กหญิงวรรณิษา  เอี่ยมศรี
 
1. นางสาวเพียงไพลิน  โพธิ์ทอง
2. นางจินดาภา  คล้ายบุญมี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวนฤมล  สุทธิ
2. นายนันทวัฒน์  ยศปัญญา
3. นางสาวพิมลมาศ  มาทา
 
1. นางจินดาภา  คล้ายบุญมี
2. นางสาวเพียงไพลิน  โพธิ์ทอง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร  มาสีกุก
2. เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  เทียนสมจิตร
 
1. นางอรพรรณ  ภู่เจริญ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. เด็กหญิงพนิดา  ศรีสง่า
 
1. นายวินัย  ทาพันธ์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นายสุภัทรชัย  เปพะนัส
 
1. นางภัคนุช  ปันทะธง
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงชัชชา  จันทรา
2. เด็กหญิงนันทิยา  พรมวงษ์
3. เด็กชายเบิกฟ้า  ศรีสำราญ
 
1. นายอิสรานุวัธน์  เมธาธีรชนกุล
2. นางศุภานัน  ปฏิสนธิ
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวนันทนา  วงคำจันทร์
2. นางสาวศศินา  ศรีจูม
3. นายสุริยะ  ศาลพันลำ
 
1. นายธนากร  อินทร์มั่ง
2. นางสาวสมพร  กุลนานันท์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. เด็กหญิงขวัญสุดา  ทองสุข
2. เด็กชายจักริน  ด่านไชยกูล
3. เด็กหญิงจันทมณี  ศรีบัวจับ
 
1. นางสาวภาสิริ  คุณคำ
2. นางวนิดา  เมฆี
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นายจตุพร  วันนะศร
2. นางสาวปวีณ์สุดา  เพียลำแขก
3. นางสาวพรทิพย์  จันวิสิทธิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีโอรส  นันทเมธีธิปพงษ์
2. นายสุรเชษฐ์  แสงอาทิตย์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. เด็กหญิงณิชากร  น้อยพันธ์
2. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  กันเกียน
 
1. นายธนากร  อินทร์มั่ง
2. นางสาวพัชรินทร์  หล่อแหลม
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวลลิตา  หาญบูรณรักษ์
2. นางสาวศรัญญา  พิมสาลี
 
1. นายธนากร  อินทร์มั่ง
2. นายวินัย  ทาพันธ์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นายอภิสิทธิ์  สิงห์ลอ
 
1. นางสาวธิดา  รุ่งไพบูลย์ฤทธิ์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นางสาวขนิษฐา   มีเดช
 
1. นางสาวพรพรรณ   จันทร์วงค์
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กชายชนินทร์   บุญทอง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   ตางจงราช
3. เด็กหญิงพัทธนันท์   คงเนียม
 
1. นางสาวกานต์พิชชา   จูชาวนา
2. นางสาวบุษบา   พรมลังกา
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นางสาวดวงกมล   ทับบุญ
2. นางสาวมนทิชา   เทศสลุด
3. นายเกียรติศักดิ์   อ่ำเอี่ยม
 
1. นางกรองกาญจน์   สิงห์เรือง
2. นางเตือนใจ   สัจจวิมลกุล
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราพัชร   เกสรจันทร์
2. เด็กชายธีรชัย   เทียนแย้ม
3. เด็กหญิงศุภรัตน์   โกฉิม
 
1. นางศรัญญา   การะเกตุ
2. นางสาววาสนา   แย้มเสาธง
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นายชนะชัย  บุษดาจันทร์
2. นางสาวณัฐริกา  องอาจ
3. นายเชษฐา  ชุติพงษ์สถาพร
 
1. นางวรนุช  ทองเพชร
2. นายภูมิ  ทูคำมี
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลชนก   รองแก้ว
2. เด็กชายพีรพัฒน์   เอี่ยมสุวรรณ
3. เด็กหญิงสุชานุช   เที่ยงดี
 
1. นางสาววาสนา   แย้มเสาธง
2. นางเตือนใจ   สัจจวิมลกุล
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวชนาธิป  ธรรมกุล
2. นางสาวพิชญา  พลเวช
3. นางสาวสิรินภา  ไตรภู่
 
1. นายอมรพันธุ์  ช่างน้อย
2. นางวรนุช  ทองเพชร
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทรา   ทับทิม
2. เด็กหญิงชวัลนุช   ตุ้มสุข
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์   อ่ำเจริญ
 
1. นางสาวพัชรี   กลิ่นบุญ
2. นางกรองกาญจน์   สิงห์เรือง
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวปวีณา  มะณีธรรม
2. นางสาวสุภัสสร  เสาหิน
3. นางสาวเพ็ญนภา  ขันดวง
 
1. นางสาวสมพร  กุลนานันท์
2. นางสาวบัณฑิตา  หมู่มาก
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม 1. เด็กชายนราวิชญ์  พุ่มพฤกษ์
2. เด็กชายอมรเทพ  เรืองทอง
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  หนองทราย
2. นายวิโรจน์  ดอนทิพย์ไพร
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวนิธิกุล  จันทร์ฉาย
2. นายสุกัลย์  จันทร์อ่อน
 
1. นางมัณฑนา  ศรีคำภา
2. นางสอยดาว  สุทธิ
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร  อยู่คล้าย
2. เด็กชายภานุวัฒน์  บุญตา
 
1. นายอภิเชษฐ  วรบุตร
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. เด็กชายชาญชัย  จันสา
2. เด็กชายตะวัน  กิ่งแก้ว
 
1. นายสรพงษ์  แสงสุข
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์วัชรา  ไกรวิจิตร
2. เด็กหญิงวรวรรณ  แสนสุข
3. เด็กหญิงวราภรณ์  เฮ้าวัน
4. เด็กหญิงสลิลทิพย์  พรหมวิชัย
5. เด็กหญิงอรษา  แสนสุข
 
1. นางสาวณัฐมน  บัณฑุชัย
2. นางทิพย์วรรณ  คงเนตร
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวจุฑามาศ  เนียมใย
2. นางสาวชลธิชา  สมบูรณ์
3. นางสาวณัฐพร  ทองคำมา
4. นางสาวน้ำทิพย์  เพชรนิมิตร
5. นางสาวอาทิตยา  แย้มแบน
 
1. นางสาวณัฐมน  บัณฑุชัย
2. นางทิพย์วรรณ  คงเนตร
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นายชาญชล   รัตนโพธิ์ทอง
2. นางสาวซากุระ   เจริญรัตน์
3. นางสาวสายสุดา  คงเนียม
4. นางสาวสิริรัตน์   ยศเกียรติกูล
5. นางสาวโชติรส   ทองแท้
 
1. นางสาวกษิรา   สังข์นวล
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา 1. เด็กชายจิรพัทธ์  พึ่งน่วม
2. เด็กชายธนกร  ใจเอื้อ
3. เด็กชายภาคิน  อินโส
4. เด็กหญิงวาสนา  แก้วกาญจนะวงษ์
5. เด็กชายศิริศักดิ์  เหมแก้ว
 
1. นางสาวกิ่งดาว  ดีใจงาม
2. นายสุรพงษ์  นันทะสาร
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. นางสาวชลดา  ภาคนอก
2. นายธนวันต์  ทองแดง
3. นางสาวมณฑิญา  แทบทาม
4. นางสาวสิรินยา  มาพันนะ
5. นางสาวสิรินันท์  แท่นจันทร์
 
1. นางนงลักษณ์  พรหมหิตร
2. นางสาวพิมลพรรณ  ไตรรักษ์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพระพิทยา 1. นายชินวัตร  หุ่นทองกุล
2. นายธนวัฒน์  ขันคำ
3. นางสาวนภเกตน์  ผิวนวล
4. นางสาวนิตยา  อ้นกระโทก
5. นางสาวนิฤชา  สังข์ป่า
6. นางสาวน้ำฝน  จินดา
7. นางสาวปิยพร  มาตรรักชาติ
8. นางสาวผกาแก้ว  ยวนทอง
9. เด็กหญิงพรรษา  กลิ่นฟุ้ง
10. นายพรเทพ  ชาวบางมอญ
11. นางสาวภัทรวดี  กรึมสูงเนิน
12. นายวณิชชา  สวัสดี
13. นางสาวศันสนีย์  ยุราวรรณ
14. นางสาวสราทิพย์  บุญเปลี่ยน
15. นางสาวสิรินทรา  พินิจ
16. เด็กหญิงสุพรรณษา  เรืองศรี
17. เด็กหญิงอรทัย  ศรีหะบุตร
18. นางสาวเกศรินทร์  กันสังข์
19. นางสาวแพรไหม  เพ็ชรนะ
20. นางสาวแสงเดือน  จันทร์พันธ์
 
1. นายสาคร  ฟักคง
2. นางวันเพ็ญ  พงศ์อัครชัย
3. นางสาวกรรณิการ์  มังคลา
4. นางสาวสุธาสินี  ปงเทพ
5. นางสุรางค์รัตน์  สิงห์มา
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. เด็กหญิงเบญญา  ม่วงใหม่
 
1. นางนงลักษณ์  พรหมหิตร
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวน้ำฝน  เหมือนศรีชัย
 
1. นางสาวสุกัญญา  แดงเรือง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงอทิศญา  พิลึก
2. เด็กชายเอกคณิต  โอชะ
 
1. นางชมนาด  โฆษิตคณิน
2. นางสาวปภัทรภรณ์  โกนขุนทด
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นายนฤเบศ  เก้าสี
2. นางสาวสุปรียา  สุขหมอน
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  อัสถิ
2. นางถนอมศรี  มหา
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นางสาวจิราพัชร  จูสลุด
2. นางสาวจุฑามาศ  เพ็ชรล้อมทอง
3. นางสาวณัฐธิดา  ม่วงแท้
4. เด็กหญิงธีราพร  พูลเกตุ
5. นางสาวนิตยา  ทองย้อย
6. นายมงคล  อู่ไทย
7. เด็กชายยศพนธ์  ยุพิพิษ
8. นางสาวรัตนาภรณ์  เทพศร
9. นางสาววิภาวรรณ์  กลิ่นแย้ม
10. นางสาวศกลวรรณ  คำแผ่น
11. นางสาวสกุลตลา  จุปุ
12. นายสิทธิศักดิ์  ศรีพุทธา
13. นางสาวอรรัมภา  บัวบุญ
14. นายอัษฎาวุฒ  แสงศรี
15. นายอารยชน  คำสังวาลย์
 
1. นางจุฑามาศ  เจิมปลั่ง
2. นายเฉลิมวุฒิ  สุขเปีย
3. นางศรีประภา  นุ่มโฉม
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. เด็กหญิงญานิศา  สีบุตรตา
2. เด็กหญิงอรทัย  อ่อนพิมพ์
 
1. นางกมลทิพย์  ธิตานนท์
2. นายสุวัฒน์  กลิ่นชาวนา
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นางสาวชโรทร  ด่อนดี
2. นางสาวธัญวรัตน์  ธัญญวานิช
 
1. นายสุวัฒน์  กลิ่นชาวนา
2. พ.อ.อ.เศกสรรค์   คล้ายเพ็ญ
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ดวงจิต
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพล  ศรีผึ้ง
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวอนุสรา  แจ่มชาวนา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพล  ศรีผึ้ง
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  โพธิ์เงิน
 
1. นายอานนท์  ชูจีน
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวตรีทิพยนิภา  ทองจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพล  ศรีผึ้ง
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงพีรดา  อิวชาวนา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพล  ศรีผึ้ง
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวกุลรดา  ชอบใหญ่
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพล  ศรีผึ้ง
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. เด็กชายจุลจักร  อู่ไทย
 
1. นางอำพรรัตน์  ชาญอาวุธ
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. นางสาวอารีญา  พัฒชนะ
 
1. นางสาวเบญจมาศ  สิงห์คำ
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  พึ่งเพ็ง
2. เด็กหญิงศศิธร  รุนกระโทก
 
1. นางอำพรรัตน์  ชาญอาวุธ
2. นายสุวรรณโณ  ชาญอาวุธ
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เทียนเงิน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพล  ศรีผึ้ง
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นายสิทธิกร  ลาดเลา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพล  ศรีผึ้ง
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  คำชู
2. เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ยะสาร
3. เด็กชายพิเชษฐ์  เลิศอุดม
 
1. นางพรชนก  รักษาพันธ์
2. นางสาวรุ่งรัตน์  ช้างเขียว
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. นายณัฐวัตร  วังอินตา
2. นายประณุท  ประสงค์
3. นายภัทรพล  กลมแก้ว
 
1. นางอักษร  ศรีผึ้ง
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. เด็กชายรณชัย  จันทร์บาง
 
1. นายพิเชษฐ์  เจริญภาพ
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. นายนราธร  บุญดัด
 
1. นายประทิน  ทองโตนด
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ศรีสม
 
1. นายพิเชษฐ์  เจริญภาพ
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. เด็กชายเจษฎา  จันทร์พุฒิ
 
1. นายพิเชษฐ์  เจริญภาพ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. เด็กชายดำรงณ์ชัย  สีหะวงษ์
 
1. นายประทิน  ทองโตนด
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นายนันทกร  อินมา
 
1. นางภณิตา  วรศศิธร
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กชายก้องกิดากร  ครุธบึงพร้าว
2. เด็กชายชนะภูมิ  ทิพย์มณเทียร
3. เด็กชายพีรพันธ์  นาคน้อย
4. เด็กชายรังสรรค์  สังข์ศรี
5. เด็กชายวิชญ์ภาส  งามเพียงตากุล
6. เด็กชายอภิสร  อ่อนหอม
 
1. นายพิเชฐ  พรมอ้าย
2. นางภณิตา  วรศศิธร
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นายธนพล   สนธิธรรม
2. นายธนา  พงษ์พานิช
3. นายนพรัตน์   แซ่ลิ้ม
4. นายพชรพงษ์   จิตรทอง
5. นายภานุพงค์   มากทรัพย์
6. นายเฉลิมเกียรติ   แสงศรี
 
1. นางนพรัตน์  พ่วงบุใหญ่
2. นายบุญชูเกียรติ   ผัดผล
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม 1. เด็กชายกอร์ปเกื้อ  กลมกูล
 
1. นายผจงเกียรติ  จีนสลุต
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นายเริงฤทธิ์  จ่าพันดุง
 
1. นายพิเชฐ  พรมอ้าย
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงศศิวิมล    ศรีสาธร
 
1. นางนพรัตน์   พ่วงบุใหญ่
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวพิมวิลัย  เชื้อบุญไทย
 
1. นายภาณุ  ทิพย์ธันวา
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นายณัฐวัตร  ต่ำทอง
 
1. นายพิเชฐ  พรมอ้าย
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. นายพงศ์ภัค  สีลา
 
1. นายพิสันต์  สายโรจน์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุตาภัทร   พระภักดี
 
1. นางนพรัตน์   พ่วงบุใหญ่
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวสมสกุล  เหมืองหม้อ
 
1. นายพิเชฐ  พรมอ้าย
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. เด็กชายธนภัทร  คำภิรานนท์
 
1. นางสาวชิราพร  สุขเจริญ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นายสาธิต  สีหะวงษ์
 
1. นายวรวิช  หล้าจังของ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงนัทสรี  แสงหิรัญ
 
1. นางนพรัตน์   พ่วงบุใหญ่
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. นางสาวสิริยากร  อ่อนชัย
 
1. นางสาวภัทรานิตย์  ศรีสอาด
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม 1. เด็กชายเทพฤทธิ์  แก้วบัวทอง
 
1. นายวรวิทย์  พรมรัตน์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นายวีระพันธ์    สังข์วงค์
 
1. นายบุญชูเกียรติ   ผัดผล
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. เด็กหญิงรุจิรัตน์  ทองดี
 
1. นางสาวคุณัญญา  วินาลัย
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นางสาวสิตานัน   แดงชาวนา
 
1. นายบุญชูเกียรติ   ผัดผล
 
84 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม 1. เด็กชายชนุดม  เพ็ญจันทร์
2. เด็กชายธนโชติ   บัวหลาย
3. เด็กชายบูรณ์พิภพ   แซ่หลอ
4. เด็กหญิงภคพร  ศรีสมศักดิ์
5. เด็กชายภูบดินทร์   อินทร์ภู่
6. เด็กหญิงมณทิตา   มุนตรี
7. เด็กหญิงรวงข้าว   ธงบัว
8. เด็กหญิงรัชนีกร  แซ่ท่อ
9. เด็กหญิงสุทธิรัตน์   คงกรุด
10. เด็กชายสุทธิรัตน์   แซ่ท่ง
 
1. นายวสุพล  คำเหล็ก
2. นายวราพงษ์  ช่างเจริญ
3. นางสาวณัฐชตา  เตชณสิทธิ์
 
85 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม 1. เด็กหญิงปวีณา   การุณบริรักษ์
2. เด็กหญิงปารมี  โกสิงห์
3. เด็กหญิงพิมรภัทร   โพธิ์หิรัญ
4. เด็กหญิงวริศรา   เชียงน้อย
5. เด็กหญิงวีร์สุดา  แซ่ซ่ง
6. เด็กหญิงศิริพร  แซ่ลี
7. เด็กหญิงสุพัตรา  แซ่ลี
8. เด็กหญิงอนุธิดา   ราชวงศ์
9. เด็กหญิงเบญญทิพย์   ศรีพัฒโนทัย
 
1. นายวสุพล  คำเหล็ก
2. นางวัลย์ลิยา  ช้างทอง
3. นายนพดล  สายอรุณ
4. นางสาวอุทุมพร  กันยาประสิทธิ์
 
86 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. นางสาวจิรภัทร์  สร้อยศรี
2. นางสาวนวรัตน์  ดีโสน
3. นางสาวปุษยา  จันทา
4. นางสาวพรพิมล  แสงปัญญา
5. นางสาวศุรัชณี  อุดมกิจมงคล
6. นางสาวสิริยากร  อ่อนชัย
 
1. นางจันทิรา  รื่นราตรี
2. นางสาวบุญชู  นกแก้ว
3. นางสาวนลินี  กาศแสวง
 
87 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม 1. นางสาวกฤติยา  เรืองวงค์
2. นางสาวฑิมพิกา  สีหะวงค์
3. นางสาวธิติมา  ฉายสุวรรณ์
4. นางสาวพรธิรา  ปราบมะเริง
5. นางสาวพัชรินทร์  บัวริ
6. นางสาวลักษณาพร  ปู่ดำ
7. นางสาววิภาวดี  เนตรแสงสี
8. นายอนุชา  แก่ข้างพลู
9. นางสาวโยธกา  โคตรหาชัย
 
1. นายวรวิทย์  พรมรัตน์
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  หนองทราย
3. นายสยาม  สารมะโน
4. นางกาญจนา  สารมะโน
 
88 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นางสาวพรพรรณ  บุญทัน
2. นางสาวภัททิยา  ศรีบุตตา
3. นางสาวมุฑิตา  ภูสถาน
4. นายศิริโชค  ส่งประทีป
5. นางสาวศุภสุดา  พารี
 
1. นางพรชนก  รักษาพันธ์
2. นายนิมิตร  คัชมาตย์
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 81.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กชายจิรภัทร  แขวกระทุ่ม
 
1. นางสาวจิตราภัชญ์  คงสวัสดิ์
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 85.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวอธิชา  นาคทอง
 
1. นางเสาวนีย์  ปรีชานนท์
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นายอัษฎา  ทิพย์สุวรรณ
 
1. นายจักรี  ไชยชนะ
 
92 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. นายอิทธิกร  พาสีแก้ว
 
1. นางสาวชนาพร  เมฆดี
 
93 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวสิริธร  อ่ำคง
 
1. นายจักรี  ไชยชนะ
 
94 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นายชัชพงศ์  ด้วงพรม
2. นายณรงค์ฤทธิ์  แซวหิว
3. นายปานะพันธ์  ขำจันทร์
4. นายพิพัฒน์พงค์  มีศรี
5. นางสาวเกวลิน  แสนนา
 
1. นายจักรี  ไชยชนะ
2. นางสาวมัชฌิมา  ศรีนวลขำ
 
95 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 83.59 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นายธนภัทร  สุขทั่ง
2. นายวิชานนท์  พฤกษะวัน
 
1. นางสาวจิตราภัชญ์  คงสวัสดิ์
 
96 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. เด็กชายชัยวัฒน์  พิมพ์ดา
2. เด็กชายณัฐชานนท์  สารสังข์
3. เด็กชายณัฐภัทร  วงค์ศรีรัตน์
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงศ์อารี
5. เด็กชายธีรภัทร์  ฉ่ำดำ
6. เด็กชายพรเทพ  เนียมเที่ยง
7. เด็กชายสุกฤษณ์  สิงคำมุง
8. เด็กชายสุรเดช  เที่ยงธรรม
 
1. นายณรงค์  นครพุ่ม
2. นายครรชิต  ชัยชมภู
3. นางสาวบุญชู  นกแก้ว
 
97 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. เด็กหญิงญาราภรณ์  แสงรัตน์
2. เด็กหญิงธารวิมล  ขวัญทอง
3. เด็กหญิงวันวิสา  ชัยดำรงค์
 
1. นางศริลลา  ไวยวงษ์
2. นางสาวลลิตตา  เทือกชัยคำ
 
98 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นายปฏิภาณ  บุญนวล
2. นางสาวศิริลักษณ์  ศรีทอง
3. นางสาวเกตุติมา  ทิคะวงษ์
 
1. นางทิพย์วรรณ  คงเนตร
2. ว่าที่ร้อยตรีสมพล  ศรีผึ้ง
 
99 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ขันติมิตร
2. เด็กชายชนาธิป  สอนศรี
3. เด็กชายสรัญยู  น่วมเกตุ
 
1. นางสาวสุจารี  มีแดนไผ่
2. นายวันชัย  อยู่ตรง
 
100 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวณัฐกานต์  ครองสม
2. นางสาวพรพิมล  จันทร์ลอย
3. นางสาวสุนารีรัตน์  แก้วกิ่ง
 
1. นางศริลลา  ไวยวงษ์
 
101 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชาตินรินทร์
2. เด็กหญิงรำไพพรรณ  รวมญาติ
 
1. นางสาวสิริพร  ศิลปกุล
2. นายสมควร  ทับทิม
 
102 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  ม้าทอง
2. เด็กหญิงศุภากร  สืบสิงห์
 
1. นางสาวพนิดา  นิลดี
 
103 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นายกรกฎ  แจ่มชาวนา
2. นางสาวภัทรวรรณ์  ศิริมา
 
1. นายเสนาะ  แก้วคุ้ม
2. นายสมควร  ทับทิม
 
104 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กชายนันทวุฒิ  เพ็ชรบึงพร้าว
2. เด็กชายเอกกฤต  กาญจนศิริ
 
1. นางสาวสิริพร  ศิลปกุล
2. นายสมควร  ทับทิม
 
105 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวชฎาพร  นวลพุ่ม
2. นางสาวนฤมล  สุขมามอญ
 
1. นางสาวสิริพร  ศิลปกุล
2. นายสมควร  ทับทิม
 
106 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   สมนาค
2. เด็กชายธุวานนท์   ลีวัง
 
1. นายมาโนช   พรามพิทักษ์
2. นางสาวเพียงขวัญ   บัววังโป่ง
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงปาณิศา   เทียนสมจิตร
2. เด็กหญิงแพรเพชรลักษณ์   เร่ในไพร
 
1. นายมาโนช   พรามพิทักษ์
2. นางสาวเพียงขวัญ   บัววังโป่ง
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงวิลาสินี  มั่นชาวนา
2. เด็กหญิงสุชานันท์  สังข์ศรี
 
1. นายสมควร  ทับทิม
2. นางสาวิสิริพร  ศิลปกุล
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวบุญญาฎา  น้อยพันธุ์
2. นางสาวสุนิษา  กันยาประสิทธิ์
 
1. นายนราธิป  กระจง
2. นายอานนท์  ชูจีน
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวญาณศรณ์  สอดศรี
2. นางสาวธัญญรัตน์  ทาดง
 
1. นายชลธี  แสวงทอง
2. นางสาวดรุณี  วิเชียรสรรค์
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. นายรัชชานนท์  จูสิง
2. นายวิศิวัฒน์  พรรณา
 
1. นายบุญฤทธิ์  ตุ้มพงค์
2. นางภัทรหทัย  ทองอยู่
 
112 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. เด็กชายก้องภพ  ด่อนดี
2. เด็กชายฐิติศักดิ์  นิ่มสังข์
3. เด็กชายอินทัช  ไพศาลสุขวิทยา
 
1. นางสาวษณอนงค์  ชูรา
2. นายพันธวัช  ขุนกำแหง
 
113 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาววริศรา  มงคล
2. นายวีรชัย  วัดทอง
3. นางสาวสาวิตรี  ทูคำมี
 
1. นายสมควร  ทับทิม
2. นางสาวสิริพร  ศิลปกุล
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. นายปฏิภาณ  อ่อนพรมราช
2. นางสาวมาริสา  เล็กกระโทก
 
1. นายอนุรักษณ์  ผอบทิพย์
2. นายเทียนชัย  กันมา
 
115 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงปุณิกา  ภูสะเทียน
2. เด็กชายภาณุพงศ์  เวสารัตน์
3. เด็กชายภูมินทร์  คงสัมมา
 
1. นายศักดิ์ศรี  กลัดปรี
2. นางสาวสิริพร  ศิลปกุล
 
116 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นายจิรวัฒน์  วรรณา
2. นางสาวพรยมล  พราหมณ์เกษร
3. นายเดชชาติ  อยู่เย็น
 
1. นายศักดิ์ศรี  กลัดปรี
2. นายสมควร  ทับทิม
 
117 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กชายปรมินทร์  ชูชาวนา
2. เด็กชายสมชาย  ม่อมละมูล
3. เด็กชายสุรศักดิ์  กันหริ
 
1. นายศักดิ์ศรี  กลัดปรี
2. นายเสนาะ  แก้วคุ้ม
 
118 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กชายภคพงษ์  นามสุทโท
2. เด็กชายสิทธิเดช  เอี่ยมบู่
3. เด็กชายสุกฤต  ราชวิจิตร
 
1. นายศักดิ์ศรี  กลัดปรี
2. นายสมควร  ทับทิม
 
119 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวจารุวรรณ  สืบสะอาด
2. นายจิรายุทธ  ดอนเมือง
3. นางสาวสุปรียา  เชียงแสน
 
1. นายศักดิ์ศรี  กลัดปรี
2. นายเสนาะ  แก้วคุ้ม
 
120 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นายปฏิพัทธ์  ทาธิสา
2. นางสาวพิยดา  สนใจ
3. นางสาวอมิตสดา  ทองชมภู
 
1. นางสาวสิริพร  ศิลปกุล
2. นายสมควร  ทับทิม
 
121 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. เด็กชายชินกร  ทองโคต
2. เด็กชายธนวัฒน์  แซ่ตัน
3. เด็กชายพลวัฒน์  นนขุนทด
 
1. นายพิสันต์  สายโรจน์
2. นายครรชิต  ชัยชมภู
 
122 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. นายนพรัตน์  พิมพ์เสนา
2. นายพิษณุ  ลีสมุทร
3. นายศุภากร  เชี่ยวชัญกรณ์
 
1. นายพิสันต์  สายโรจน์
2. นางสาวภัทรานิตย์  ศรีสอาด
 
123 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. เด็กหญิงพรทิพา  พรมพาน
2. เด็กหญิงอาภัสรา  กลางจันทรา
3. เด็กหญิงเบญญาภา  นาประจัด
 
1. นายพันธมิตร  แตงอ่ำ
2. นางสาววิรุณยุพา  รักเรือง
 
124 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวธันยพร  สิงห์พร
2. นางสาวน้ำผึ้ง  ศรีสุข
3. นางสาวไอติม  นิคม
 
1. นายพันธมิตร  แตงอ่ำ
2. นางสาวสุดารัตน์  นพคุณ
 
125 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ยศปัญญา
2. เด็กหญิงกัลยา  พุ่มมาลา
3. เด็กหญิงนรินทรา  ศรทอง
4. เด็กหญิงพิชญาภา  ผสม
5. เด็กชายวราการ  ปัดไธสง
6. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  โลหะณี
 
1. นางสาวณัฏฐพร  พลจันทร์
2. นางพัชรพร  พันธ์ุเหล็ก
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นายกิตติ  ปรีชาวนา
2. นางสาวดวงกมล  มะละมูล
3. นายธนภัทร  พรายแสง
4. นางสาวอภิญญา  แย้มเสาธง
5. นายอภิรักษ์  พิลึก
6. นางสาวอรสา  กันทะกะ
 
1. นางชมนภัส  จั่นฤทธิ์
2. นางมัลตนา  พัทธวณิช
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงดวงดาว  บุญเลี้ยง
2. เด็กชายวัชรากร  แสนเกษม
3. เด็กหญิงสุนิสา  กามินี
 
1. นายเนาวรัตน์  กิ่งเนตร
2. นางสาวกิ่งดาว  ดีใจงาม
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา 1. นายกรินทร์  ผิวขำ
2. นางสาวพรวิไล  แก้วกาญจนะวงษ์
3. นางสาวอนุสรา  ตั้งใจ
 
1. นายสุรพงษ์  นันทะสาร
2. นางสาวกิ่งดาว  ดีใจงาม
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. เด็กชายนพดล  ยศบุญถึง
2. นางสาวรุ่งนภา  บุญชู
3. เด็กชายศักดิ์ชัย  สาครการะเกด
 
1. นายปรีชา  ยืนยาว
2. นางสาวสมฤทัย  ปู่ย่า
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  ยงสุข
2. นางสาวธนัญญา  อิ้มทับ
3. นายภมรเทพ  เว้นบาป
 
1. นายปรีชา  ยืนยาว
2. นายวชิรพันธุ์  เสียมภักดี
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา 1. เด็กชายจีรวัฒน์  แสงสว่าง
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  พงษ์พานิช
3. เด็กชายสุริยพร  ใจงาม
 
1. นายจำลอง  เชื้อดี
2. นางสาวกิ่งดาว  ดีใจงาม
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นางสาวปราถนา  ป่าไพรวัน
2. นางสาวลลิตา  สุุติวงศ์
3. นางสาววิยะดา  บุญลอย
 
1. นางสาวชวนชม  สีหะวงษ์
2. นางกาญจนา  รุ่งแจ้ง
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นางสาวนิศรา  นันทะแพทย์
2. นางสาวนีราภรณ์  วงศ์สุนทร
3. นางสาวพกาวรรณ  ด่อนดี
 
1. นางสาวชวนชม  สีหะวงษ์
2. นางกาญจนา  รุ่งแจ้ง
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงชุติมา  เหลืองอ่อน
2. นางสาวพรทิพา  มานักฆ้อง
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ทองไหลมา
 
1. นางมัลตนา  พัทธวณิช
2. นางชมนภัส  จั่นฤทธิ์
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพระพิทยา 1. นางสาวชนาภัทร  แสงจันทร์
2. นางสาวชนาภา  แสงจันทร์
3. นางสาวปภัสสร  ม่วงตุ่น
 
1. นางวิไลวรรณ  เมืองพรวน
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  พรมโย
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  สีหาอวน
3. เด็กหญิงณัฐวิภา  สีหาอวน
 
1. นางสาวพนิดา  นิลดี
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นายฉินนรณ  คุณวงษ์
2. นายชนะชัย  ไพรบูรณ์
3. นางสาววรรณพร  ขาลอ่อน
 
1. นางสาวชวนชม  สีหะวงษ์
2. นางกาญจนา  รุ่งแจ้ง
 
138 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. เด็กชายธนโชติ  ขุนเจริญ
 
1. นางสาวสุจารี  มีแดนไผ่
 
139 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  หอมวันดี
2. เด็กหญิงภัทราพร  ณะจอม
3. เด็กชายวทัญญู  ทองดอนกุ่ม
 
1. นางสาวอาทิตยา  ช้างแก้ว
2. นางนุชรี  หุมอาจ
 
140 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงดุสิตา   แสงเดือน
 
1. นางนพรัตน์  พ่วงบุใหญ่
 
141 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงธีรนันท์  แย้มทัศน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพล  ศรีผึ้ง
 
142 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. เด็กชายอดิศร  ใจเพียร
 
1. นางสาวอาทิตยา  ช้างแก้ว
 
143 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. เด็กชายปิยราช  มีบัวทอง
 
1. นางสาวภัทรวดี  วัดทอง
2. นายสายัณ  ไทยทอง
 
144 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. เด็กชายชาญกิจ  สมภักดี
2. เด็กชายอนุชา  สมนา
 
1. นายอนุรักษณ์  ผอบทิพย์
2. นายวันชัย  อยู่ตรง