สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วังทองพิทยาคม 38 11 11 60 58 7 3 1 68
2 บางกระทุ่มพิทยาคม 25 20 4 49 49 7 2 0 58
3 เนินมะปรางศึกษาวิทยา 23 15 13 51 52 8 1 1 61
4 วังโพรงพิทยาคม 14 19 5 38 43 5 3 3 51
5 บ้านกลางพิทยาคม 9 9 8 26 33 7 3 3 43
6 วังพิกุลวิทยศึกษา 6 4 6 16 21 5 5 4 31
7 น้ำรินพิทยาคม 5 7 2 14 17 2 3 3 22
8 เนินสะอาดวิทยาคม 4 7 5 16 18 6 6 4 30
9 ไทรย้อยพิทยาคม 4 5 3 12 20 0 3 4 23
10 เนินกุ่มวิทยา 4 1 4 9 13 4 2 1 19
11 หนองพระพิทยา 2 9 8 19 18 10 3 1 31
12 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม 2 3 3 8 14 2 3 1 19
13 สฤษดิ์เสนาพิทยาคม 1 1 0 2 12 3 0 2 15
14 เอ เจ เนินมะปราง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 137 111 72 320 368 66 37 28 471