สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วังทองพิทยาคม 39 11 11 61 59 7 3 1 69
2 บางกระทุ่มพิทยาคม 26 20 4 50 50 7 2 0 59
3 เนินมะปรางศึกษาวิทยา 23 15 13 51 52 8 1 1 61
4 วังโพรงพิทยาคม 14 19 5 38 43 5 3 3 51
5 บ้านกลางพิทยาคม 10 9 8 27 34 7 3 3 44
6 เนินสะอาดวิทยาคม 6 7 5 18 20 6 6 4 32
7 ไทรย้อยพิทยาคม 6 7 3 16 23 0 3 5 26
8 วังพิกุลวิทยศึกษา 6 4 6 16 21 5 5 4 31
9 น้ำรินพิทยาคม 5 7 2 14 17 2 3 3 22
10 เนินกุ่มวิทยา 4 1 4 9 13 4 2 1 19
11 หนองพระพิทยา 2 9 8 19 18 10 3 1 31
12 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม 2 3 3 8 14 2 3 1 19
13 สฤษดิ์เสนาพิทยาคม 1 1 0 2 12 3 0 2 15
14 เอ เจ เนินมะปราง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 144 113 72 329 376 66 37 29 479