รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41(จังหวัดพิจิตร)
ณ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 24 - 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. เด็กชายธีรภัทร  โตเทศ
 
1. นางสาวกมลลักษณ์  อรุญมาศ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กหญิงกัลยลักษณ์  แจ้งสว่างวงศ์
 
1. นางชะโลมใจ  บัวเปรม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นางสาวนงนภัส  ปิ่นแก้ว
 
1. นางวิยะดา  มรรณฑััต
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังกรดพิทยา 1. นางสาวปทิตตา  เสนาดี
 
1. นางพนมพร  เพชรอำไพ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงอรปรียา  สิงห์ลอ
 
1. นางสมบัติ  เทศขำ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา 1. เด็กหญิงวราภรณ์  บุตรน้อย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีถิรดล  จันทร์เชื้อ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวสุธิมา  สกุลทอง
 
1. นางสาวสาลี่  ชาญณรงค์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นางสาวณริสสา  ชูราศรี
 
1. นางจินตนา  แพรเขียว
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กชายกีรติ  หงษ์ห้า
 
1. นายวิศรุติ  อินทร์เลี้ยง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. เด็กหญิงเสาวภา  โนนสุวรรณ์
 
1. นางน้ำฝน  แสงกระจ่าง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. นางสาวณิชา  สยุมพร
 
1. นางพรพิสุทธิ์  แสงคำธนาศิริ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นายรังสิมันฌ์  จันทร์โท
 
1. นางสาวสมบูรณ์  ปัญญาอินทร์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริกาญจน์  จันทร์ทิพย์
 
1. นางสาวสุนิสา  บิดพันลำ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา 1. เด็กหญิงสโรชา  อินริ้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีถิรดล  จันทร์เชื้อ
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. นางสาวณัชชา  เสือเถื่อน
 
1. นางวิลาวัลย์  คุ้มคูณ
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวศิรภัสสร  เดชคำรณรัตน์
 
1. นางสุภาพร  สุขวิถี
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐวดี  วงศ์วาด
2. เด็กหญิงปุญยวีร์  สุวรรณคีรี
3. เด็กชายวัชร  มานุวงศ์
 
1. นางยุราวรรณ  สิงห์โต
2. นางสาวนิศากร  ชมภูนุช
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กหญิงกชกร  ไพศาลพิสุทธิ์
2. เด็กหญิงวรพิชชา  สมานราษฏร์
3. เด็กหญิงศวิตา  มากพา
 
1. นางพรรณพนัช  จวนทองรักษ์
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 82.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวขวัญชนก  แสนคำมูล
2. นางสาววริศรา  ดีผาย
3. นายเมธี  สุขพันธ์
 
1. นางรวิวรรณ  พิมพาวะ
2. นายสมเจตน์  พันธ์พรม
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 84.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นางสาวรัตนาภรณ์  บุญเลิศ
2. นางสาวรุจิสา  สังเวียนกสิกิจ
3. นายเจษฎา  เอนกพงษ์
 
1. นางขนิษฐา  ทองแจ่ม
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรกมล  โพธิบัติ
2. เด็กหญิงธีรนุช  จิตตะระ
 
1. นางสุกัญญา  เทพสุริยวงศ์
2. นางสาวธัญลักษณ์  จุ้ยเรือง
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  มีสงค์
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  กองแก้ว
 
1. นายสมศักดิ์  ปัญจศิล
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. นางสาวพนัดดา  มีไชโย
2. นางสาวพรพิมล  พาทิพย์
 
1. นางสาวทัศนีย์  มงคลรัตน์
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. นางสาววรรณนิพา  โฉมเอม
2. นางสาวแพรพลอย  สมคำ
 
1. นางสาวปรางทิพย์  ฮอนบุตร
2. นางประภาพรรณ  วงศ์บ้านฉาง
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กชายปิติพงศ์  รอดกำเนิด
 
1. นายทรงยศ  สกุลยา
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจณี  ศรีสด
 
1. นางสมทรง  ยาสุข
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงศศิภา  ทวีชัยการ
 
1. นางบุญเจือ  ดิษฐไชยวงศ์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นายสรัล  มั่นคง
 
1. นางอัมภรณ์  ดอนเวียงจันทร์
 
29 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กชายธาดารัตน์  โม้แก้ว
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์  เส็งชื่น
3. เด็กหญิงอริสา  ส้มลิ้ม
 
1. นางสาวพิชญ์ธิกานต์  โพร้งจั่น
2. นางวิยะดา  สง่าไพบูลย์
 
30 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. นางสาวณัฐนิชา  เขียวหอม
2. นายพงศ์พัฒน์  รตะเสรี
3. นางสาววนัสนันท์  กองฉลาด
 
1. นางสาววาสนา  ต่อมยิ้ม
2. นางอาภามาส  อุษณรัสมี
 
31 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  กฤษดี
2. เด็กหญิงปภาวดี  จันทับ
3. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  โคกเทียน
 
1. นางสาวนันทนา  เอกปัชชา
2. นางสาวสุนารี  พุ่มนิล
 
32 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  เกรงพา
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  คีรีเขียวสด
3. เด็กชายวชิรวิชญ์  คุ้มสลุด
 
1. นางสาวบุญญรัตน์  สินทรัพย์
2. นางนงลักษณ์  สว่างเมฆ
 
33 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. นางสาวธัญชนก  วงษ์แก้ว
2. นางสาวธิดารัตน์  ท้าววิบูลย์
3. นายสุปัญจะ  จันทร์เกตุ
 
1. นางสาววรัญญา  ปาริจฉัตต์
2. นายประภาส  ฉัตรตระกูล
 
34 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์ชนก  อยู่เต็มสุข
2. นางสาววรรณิษา  มุธิดา
3. นางสาวสลิลทิพย์  วงศ์สุวรรณ
 
1. นายก้องภพ  กองโกย
2. นางสาวอัญชนา  แสงบุญเรือง
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงปัญติยา  ปินใจ
2. เด็กหญิงภัทรวดี  สุ่มทรัพย์
 
1. นางกาญจนา  มีชูโภชน์
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. เด็กหญิงรัตนาพร  พุ่มพวง
2. เด็กหญิงอัทธยา  พันธ์พูล
 
1. นางสาวนวพร  กลีบประทุม
2. นางสาวณัฐารส  ภูคา
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. นายวสันต์  สอดศรี
2. นางสาวสุพรรณี  เพ็ชรรอด
 
1. นายวิรัตน์  เกิดพา
2. นางราตรี  บุญมี
 
38 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. นายตะวัน  ซึงประเสริฐ
2. นายสิรวิชญ์  บูรณะพล
 
1. นางวลัยพร  อุไรพันธ์
2. นายแสงตะวัน  จันทรศร
 
39 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายอัศม์เดช  ทองแท้
 
1. นายวิรัตน์  เกิดพา
 
40 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กชายศรัณย์พล  ลิ้มพิพัฒน์ชัย
 
1. นางสาวณิชชาภัณณ์  ฉิมมา
 
41 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวชรินรัตน์  อยู่พ่วง
 
1. นางนพคุณ  บุญพระคุ้มครอง
 
42 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นายจิรายุ  แพทอง
 
1. นางสาวผุสดี  กล่อมวงษ์
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กหญิงปรีญาพัชญ์  โกมลสวรรค์
2. เด็กชายภูผา  ไชยชนะ
3. เด็กหญิงสิตานันท์  ขำไชโย
 
1. นางก่อฉัตร  วารินสะอาด
2. นางสมบัติ  ฉัตรตระกูล
 
44 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงปัญญาพร  ดอนดีไพร
2. เด็กหญิงปาณิศา  สุดเลิศ
3. เด็กหญิงศิรพิชญา  จินตโรจน์
 
1. นางเรวดี  สุขสุภักดิ์
2. นางชัญญานุช  สุวรรณ์ทา
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวณัฎฐณิชา  ดีมั่น
2. นายธีร์ธวัช  เพ็ญต่าย
3. นายพชรพล  ตันคงจำรัสกุล
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ม่วงดิษฐ์
2. นางสาวบุปผา  สันตวา
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นางสาวจารุพัสตร์  พรมเคียมอ่อน
2. นายณัฐนนท์  อมตตระกูล
3. นางสาวเจนจิรา  สอนจันทร์
 
1. นางสาววริษฐา  อรพิมพ์
2. นางการุญจิต  พืชไพจิตร
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54) 1. เด็กหญิงนันทิยา  เทพสุรินทร์
2. เด็กหญิงวราพร  เชียงอ่อน
3. เด็กหญิงศศิธร  โป๊ะโดย
 
1. นางสาวประริดา  สุดสงวน
2. นางสาวรมิดา  บุญจันทร์
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กหญิงจันทิมา  บุญพามา
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  สวัสดิกุล
3. เด็กหญิงรุ่งรวี  มีตัวตน
 
1. นายสุรศักดิ์  ประมูลชัย
2. นางลัดดาวัลย์  ประมูลชัย
 
49 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวจิรัชญา  สลัยรัมย์
2. นางสาวณัฐมล  เนียมจันทร์
3. นางสาวอริสรา  อ่อนน้อม
 
1. นางสาวพรเพชร  สิงห์สังข์
2. นางสาวละออง  คิมอิ๋ง
 
50 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นางสาวณฐิกา  ท้วมเทศ
2. นางสาวนิรัชพร  พรมจันทร์
3. นางสาวเกษนภา  พรายแก้ว
 
1. นางสาววันทนา  งาเนียม
2. นางกฤษณา  พุ่มชาวสวน
 
51 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชมน  แสนเสนาะ
2. เด็กหญิงนันทวัน  กรุดอินทร์
3. เด็กหญิงสุภัสสร  สุขเปีย
 
1. นางสาววัชรี  สายโต
2. นางสาวปริณดา  วิเศษผล
 
52 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กชายทักษิณ  วงษ์นิยม
2. เด็กหญิงวันวิสา  โพธิ์เงิน
3. เด็กหญิงเขมจิรา  ประเสริฐศรี
 
1. นายกฤษฎา  พยมหล
2. นายจิตรคุปต์  มาลา
 
53 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นายณัฐพล  สายแวว
2. นายณัฐวร  เวียงแก
3. นายสหธน  ผาเงิน
 
1. นางสาวปริณดา  วิเศษผล
2. นางสาววัชรี  สายโต
 
54 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 1. นายกัมภูชิต   ดิษทับ
2. นางสาวรุจีรัตน์  สุขอยู่
3. นางสาวสุกัญภัทร  แก้วยศ
 
1. นางปฏิพัทธ์  วิเศษโคตะ
2. นางมันทนา  ปิดตาระโพธิ์
 
55 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงปฑิตตา  กรุดอินทร์
2. เด็กหญิงสุนันท์  เถาวัลย์
3. เด็กชายเอกชัย  ต่อมยิ้ม
 
1. นางสุวิภา  กุศลวงษ์
2. นางวิลาสินี  อำพันพงษ์
 
56 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กหญิงณัฐชนน  สวนมะลิ
2. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ระเวงวรรณ
3. เด็กชายวิชญ์พล  ชูเชิด
 
1. นางสาวจิดาภา  คงคาสวัสดิ์
2. นางสาวศรัลยา  วงเอี่ยม
 
57 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ 1. นางสาวจันทมณี  ศรีมาลา
2. นางสาวอักษราภัค  กิตติกุลศิริวัฒนา
3. นางสาวอารยา  แก้วประสิทธิ์
 
1. นางสาวพรทิพย์  ดำรงชัย
2. นางนิษณา  วัลลภ
 
58 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  อินยะบุตร
2. นางสาวนริศรา  พรมจิ๋ว
3. นางสาวสาลินี  จั่นรักษ์
 
1. นางสาวอนัญญา  สุขศรี
2. นางสิริกร  เมฆโพธิ์
 
59 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนวรรณ  มากมูล
2. เด็กหญิงปัญญาดา  ทับอินทร์
 
1. นางรัชนี  โสดถานา
2. นายณัชพล  พิจิตรวิไลเลิศ
 
60 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กหญิงกัลนิกา  บุญมี
2. เด็กชายธัชพล  รตะเสรี
 
1. นางสาววารินทร์  พรหมอยุู่
2. นางสาวสิริรัตน์  บุญมี
 
61 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. นางสาวงามเนตร  บุญทา
2. นางสาวรุ่งนภา  จำคำ
 
1. นางสาวดวงจันทร์  แก้วบัวดี
2. นางกาญจนวรรณ  ตุงคะศิริ
 
62 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กชายนิติภูมิ  เลี้ยงประเสรฺิฐ
2. เด็กชายสิรวิชญ  อินทฤชัย
 
1. นายวรวุฒิ  หาญพงศ์เจริญ
 
63 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กชายธนธรณ์  ทองจอน
2. เด็กชายวิทวัส  จันทร์ขำ
 
1. นายวิสิทธิ์  ฟุ้งกีรติ
 
64 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กชายรชต  สีโยหะ
2. เด็กชายวุฒธิชัย  สมุน
 
1. นางอังคนา  จันทรประเสริฐ
 
65 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  มณีขวัญ
2. เด็กชายเบญจมินทร์  อินทร
 
1. นายอำนาจ  ลอสวัสดิ์
 
66 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นายนพัตธร  เจริญพันธ์
2. นายนิพนธ์  คำฝอย
3. นายศุภวิชญ์  คำเขียน
 
1. นายวรวุฒิ  หาญพงศ์เจริญ
2. นางสาวชุดาภา   อาจยาทา
 
67 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นายกรศุทธิ์  เกิดแย้ม
2. นายกิตติภพ  ฤทธิ์รื่น
3. นายศรัญยู  เขียวเขิน
 
1. นายกรไกร  ภูมิไสว
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กหญิงจีรยา  บุระตะ
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  สุวรรณคีรี
3. เด็กหญิงปิยวรรณ  สัจจาริยาภรณ์
4. เด็กหญิงอินทิรา  มีขวัญ
5. เด็กหญิงเบญญาภา  จักรคุ้ม
 
1. นางสาวอัญญรัตน์  ฉายทอง
2. นางสาวปัทมาพร  ป้องฉิม
 
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงกชกร  มีเอนก
2. เด็กหญิงดวงใจ  รักษะประโคน
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  โตเอี่ยม
4. เด็กหญิงรุ่งนภา  แสงรอด
5. เด็กหญิงอารยา  พาเขียน
 
1. นายรัฐกิตติ์  สุคนธ์ปิยสิริ
2. นางสาวกุหลาบ  ภู่ผะกา
 
70 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. นายธนกฤต  ด้วงแก้ว
2. นางสาวมนัสนันท์  จันทร์เม้า
3. นายสุรเดช  กาเมืองลือ
4. นางสาวเพียงเกตุ  แก่นเพ็ชร
5. นางสาวเสาวภา  รอดฤทธิ์
 
1. นางสุกานดา  แก้วลอย
2. นางสาวอารีรัตน์  เอี่ยมสอาด
 
71 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวกลมชนก  ทับบุญมี
2. นางสาวกัณฐรัตน์  จรลอง
3. นายบุรินทร์  สุขสวัสดิ์
4. นางสาววันวิสา  คำบูชา
5. นางสาวศิรพร  ไชยประเสริฐ
 
1. นายรัฐกิตติ์  สุคนธ์ปิยสิริ
2. นางสาวกุหลาบ  ภู่ผะกา
 
72 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  มีศิริ
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ดอนแดนปิ่น
3. เด็กชายศุภกร  นิ่มอิ่ม
4. เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีเดช
5. เด็กชายเจษฎาภรณ์  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาวนันท์ณภัส  พิลึก
2. นางสาวพลอยไพลิน  วะรุตะมะ
 
73 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กหญิงจริยา  เรียนรมย์
2. เด็กหญิงธนพร  ทิพย์มาลา
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  เพชรรัตน์
4. เด็กหญิงพรปวีณ์  ฤทธิ์ณรงค์
5. เด็กหญิงสิรนุช  สุริยะกุล
 
1. นางพินิจ  บุญอินทร์
2. นางกฤษณา  สุวิเชียร
 
74 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  อยู่กล่ำ
2. นางสาวจิราพร  แสนสุข
3. นางสาวดาราชนก  ศรีสุข
4. นายประพันธ์  บัวทอง
5. นายพีระพล  ทนทาน
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ทองแจ่ม
2. นางพินิจ  บุญอินทร์
 
75 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 93.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  ดิเรกโชค
2. นายธไนสวรรค์  ร่วมจิตร
3. นายนิพนธ์  สังข์ทอง
4. นางสาวรัตนาภรณ์  พุ่มไสว
5. นางสาววิทยาณี  ศรีษะใบ
 
1. นางสาวนิภา  พูลสวัสดิ์
2. นางสาวสุคนธ์ทิพย์  สิงห์ชูโต
 
76 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ผึ่งโค
2. เด็กชายนฤพล  พุ่มเกตุ
3. เด็กชายสุรเชษฎ์  มากอิ่ม
4. เด็กหญิงเพิ่มทรัพย์  แก้วกสิกรรม
5. เด็กชายเสกอนันต์  มาเนียม
 
1. นายพนม  ไชยพรพัฒนา
2. นายเกื้อสิรกาณฑ์  ศรีมิตรานนท์
 
77 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 1. นายกนกพิชญ์  ปู่กล่ำ
2. นางสาวประภาวรรณ  ศรีนรคุตร
3. นางสาวพิกุล  ถานะ
4. นางสาววรดา  คำตา
5. นายวรวัฒน์  มูลไทย
 
1. นางสาวจตุพร  เที่ยงอยู่
2. นายชัยยะ  สว่างวงษ์
 
78 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นายปรีดา  สดศรีทอง
2. นางสาวฟ้าใส  ดินแดง
3. นางสาววรรณิดา  คำวงค์
4. นายศรัญญู  พุฒหอม
5. นางสาวเกษศราภรณ์  ศักดิ์ดา
 
1. นายขรรค์ชัย  ภูพานคำ
2. นางวัชรีย์  บัวเพ็ง
 
79 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. เด็กหญิงปัทมาพร  เทพาโส
 
1. นายวัชรพล  เทพสิทธิ์
 
80 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กหญิงธิดาชัย  ชุ่มมั่น
 
1. นางสาวนภาวรรณ  เหลืองทองคำ
 
81 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นางสาวภาวินี  สินชัย
 
1. นางสาวนฤมล  อินทร์รอด
 
82 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. นางสาวนภัสวรรณ  กุลจันทร์
 
1. นางสาวเพชร  โตเมศร์
 
83 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กชายพันธวัสส์  เกียรติพงษ์พันธ์
2. เด็กหญิงสุวรรณวลี  แก้วกาญจนะวงษ์
 
1. นางสาวชวนพิศ  เจริญพร
2. นางวิไล  เขียวพุ่มพวง
 
84 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 1. เด็กหญิงจินตนา  ลำพา
2. เด็กชายศิริชัย  พาจิตร
 
1. นางสาวเพ็ญจันทร์  อรุณรัตน์
2. นางภัทราภรณ์  น่วมเจิม
 
85 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม 1. นายจิรวัฒน์  โตรอด
2. นางสาวอรวรรณ  ศรีเขียว
 
1. นายภาณุพงษ์  เทพสวรรค์
2. นางทองหยิบ  บุษบก
 
86 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นายพงศ์พิสุทธิ์  ศรีวิไล
2. นางสาวรดาศา  เปรมศรี
 
1. นางปราณี  ดำมินเสก
2. นางพรนภัส  พัฒนถาวร
 
87 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กหญิงขัติญสุดา  หล่ายพันธ์
2. เด็กหญิงจิดาภา  วิชาหา
3. เด็กหญิงชนิกานต์  โหง้วประสิทธิ์
4. เด็กหญิงพรชนก  จันทรวรชาต
5. เด็กหญิงศรัณยา  เพ็ชรสุ่น
6. เด็กหญิงสุชัญญา  เมืองฤทธิ์
7. เด็กหญิงอรทัย  บุญมี
8. เด็กหญิงอักษราภัค  เนียมสุวรรณ์
9. เด็กหญิงอารีย์ภรณ์  วันเชียง
10. เด็กหญิงอุบลวรรณ  ราชมณี
 
1. นางบุญก้าน  ต่อมยิ้ม
2. นางสาวรวิปรียา  ศิลปคุณ
3. นางสาวพรพรรณ  จุ้ยวงศ์
 
88 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  รังแก้ว
2. นางสาวกมลวรรณ  กฤษสนั่น
3. นางสาวธนพร  สิงห์พรหม
4. เด็กหญิงธัญวรา  รุ่งเรือง
5. เด็กหญิงนฤมล  สีนวล
6. เด็กหญิงปริศนา  แตงณรงค์
7. เด็กหญิงวณิชยา  มายะนันท์
8. นางสาวศิริพร  สุวรรณวงศ์
9. นางสาวอินทิรา  สดสี
10. เด็กหญิงแพรทองแท้  มนัสตรง
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  ฤทธิ์นุช
2. นางสาววาสนา  เอี่ยมปฐม
3. นางวรารัตน์  ขำพัน
 
89 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญส่งวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  บุญล่ำ
2. เด็กหญิงชมพูนุท  บุญเม่น
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สุทธิโชติ
4. เด็กหญิงนัชชา  โก่งสอน
5. เด็กหญิงนารีรัตน์  คำทอง
6. เด็กหญิงพรหมพร  ฉิมจิ๋ว
7. เด็กชายภูธเนศ  วงที
8. เด็กหญิงมณีรุ้ง  รอดพันดุง
9. เด็กหญิงมนัสวี  เนตรฉ่ำ
10. เด็กหญิงวรัญญา  อุ่นแก้ว
11. เด็กหญิงวิภารัตน์  ก้านยก
12. เด็กหญิงศศิกานต์  พันธ์พรม
13. เด็กหญิงสุทธิดา  สุทธิแสน
14. เด็กหญิงสุมิตรา  ทับทิม
15. เด็กหญิงเปรมฤดี  บัวบาน
 
1. นางสาวดวงใจ  เปียอินทร์
2. นางสาวอัจฉรา  บุญอ้อย
3. นางสาวจำลอง  สุริวงค์
4. นางสาวนงนุช  สุริวงค์
 
90 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ศิลป์ประดิษฐ์
2. นางสาวจิราพร  จันทร์แจ่ม
3. นางสาวดวงกมล  ลำเต็ม
4. นางสาวบุษปรัชญ์  เหมกุล
5. เด็กหญิงปรารถนา  คังคา
6. เด็กหญิงมนชญา  โสภา
7. เด็กหญิงศศิกานต์  ใจเอื้อ
8. เด็กหญิงศุภนุช  คำมั่ง
9. เด็กหญิงสรชา  สิทธิราช
10. เด็กหญิงสุกฤษตา  สุขเจริญ
11. นางสาวสุพรรณี  สุขคล้าย
12. นางสาวสุวิภา  ดำดิน
13. เด็กหญิงอนุธิดา  จุมพรม
14. เด็กหญิงอัยรดา  ปัญญาวงศ์
15. นางสาวอารพี  แก้วทองดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศุภานัน  อยู่ทิม
2. นางสาวสุกัลยา  เต็งสุวรรณ
3. นางสาวภัสราภรณ์  สุขแสวง
4. นางสาวนิภาพร  เลาวราช
 
91 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงชมพูนุท  ศิริไกรวัฒนาวงศ์
2. เด็กหญิงภัทรสุดา  ตอนปัญญา
 
1. นางนิตยา  อ่อนจันทร์
 
92 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กหญิงนิรชา  ทองอ้น
2. เด็กหญิงสุเมธา  สุขอินทร์
 
1. นายสังเกษ  เจ็กมา
2. นางวัฒนา  ทองหล่อ
 
93 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. นางสาวปาณิสรา  โชติมนทิน
2. นางสาววิมพ์วิภา  พุ่มมะลิ
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  แก้วมา
2. นางวิรัลพัชร  อังคชูชัยวงศ์
 
94 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นายกิตติพัฒน์  ใจกาวิล
2. นางสาวญาริดา  เฟื่องฟู
 
1. นางนิตยา  อ่อนจันทร์
 
95 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 1. เด็กหญิงศิริญญาภรณ์  คมวงษ์เทพ
 
1. นายวิโรจน์  อานทอง
 
96 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 1. เด็กหญิงศิริพร  ออมสิน
 
1. นางสาววันวิสาข์  บูชา
 
97 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. นางสาวณัฐธยาน์  เกตุมณี
 
1. นางวิไล  รุ่งเรืองชัยสิทธิ์
 
98 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นายวิทวัส  ศรีจันทร์โคตร
 
1. นางสาวสุกัญญา  เพ็งแตง
 
99 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ป้องฉิม
 
1. นายวิโรจน์  อานทอง
 
100 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. เด็กหญิงศศิประภา  ถนอมสัตย์
 
1. นายพลสิทธิ์  ฤทธิคง
 
101 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์สุภา  พรหมมานุวัตร
 
1. นายวีระ  สิงหนารถ
 
102 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นายชาญณรงค์  คงคา
 
1. นายภาณุสิษฐ์  ม่วงดิษฐ์
 
103 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 1. เด็กชายยศกร  โตมี
 
1. นายวิโรจน์  อานทอง
 
104 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงเบญญทิพย์  กิ่งนอก
 
1. นายวีระ  สิงหนารถ
 
105 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 1. นางสาววรรณวลี  ราพานิช
 
1. นางขวัญใจ  โสภากาศ
 
106 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 1. นายนรินทร์  อยู่มั่น
 
1. นายวิโรจน์  อานทอง
 
107 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 1. เด็กชายภูริธาดา  วาทยานนท์
 
1. นางสาววันวิสาข์  บูชา
 
108 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  โกวิทย์
 
1. นายธีรยุทธ  เจียมวิศิษฐ์กุล
 
109 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. นายมานพ  ยวงนุ่น
 
1. นายสมศักดิ์  นิติสกุลชัย
 
110 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นายธีมากร  บุญโกย
 
1. นายวีระ  สิงหนารถ
 
111 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตติมา  สืบมา
2. เด็กหญิงทิพย์วรา  พะอารมณ์
 
1. นางสาวกนกทิพย์  แซ่อึง
2. นางสาวกาญจนา  เกิดแพ
 
112 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเยาวชนศึกษา 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  กุลนากุล
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  ศรีอุทัย
 
1. นางสาววีรวรรณ  บัวเทศ
2. นางทิพย์รัตน์  ฤกษ์ดี
 
113 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. เด็กหญิงชนาพร  สีพุธ
 
1. นายจำเริญศักดิ์  สุุดคุ้ม
 
114 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงพลพร  เขียวพุ่มพวง
 
1. นายวีระ  สิงหนารถ
 
115 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 1. นายชัยธวัช  สุขรอด
 
1. นายอุปถัมภ์  ชื่นโพธิ์ชัย
 
116 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวกมลชนก  เชื้อจันทร์
 
1. นายจสินทร์  ถมยา
 
117 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม 1. เด็กชายนพรัตน์  เลิกเวรี
2. เด็กชายเจตนิพัทธ์  บัวตูม
3. เด็กชายเลิศฤทธิ์  ชนไร่อ้อย
 
1. นายกฤษณพงษ์  กรรณิกา
2. นางสาวอัจฉริยา  เที่ยงอยู่
 
118 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กชายจตุรวิทย์  จิตรณรงค์
2. เด็กชายพลวัฒน์  สว่างเนตร
3. เด็กชายสราวุฒิ  จันทะแจ่ม
 
1. นางสาวอรอนงค์  จำนงค์คุณ
2. นางสาวนริศรา  บุญคง
 
119 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  สัสดี
2. นายศุภวิชญ์  ใจชาญ
3. นายไกรวิชญ์  เอิบอิ่ม
 
1. นายกฤษณพงษ์  กรรณิกา
2. นายนิรุต  เงินยิ่ง
 
120 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. นายพิพัฒน์  สมัญญา
2. นายอนุชาติ  เกิดพา
3. นายไพศาล  พิมพ์วงศ์
 
1. นางสาวกนกทิพย์  แซ่อึง
2. นางสาวสุกัญญา  หนูทอง
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กชายนิพนธ์  เงินมี
 
1. นายรักชาติ  นาครัตน์
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. นายวุฒิชิระ  จุไร
 
1. นางสาวพนิดา  ศรีสวัสดิ์
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. นายศิขริน  กิ่งแก้ว
 
1. นางศรีวรรณา  เรือนแก้ว
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นายวรากร  สุขพัฒน์
 
1. นายรักชาติ  นาครัตน์
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณ์  อาจสุรินทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีทรงวุฒิ  คุฒแก้ว
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. นางสาวโชติรส  ดำแดง
 
1. นายสมศักดิ์  ฤกษ์รัตนประทีป
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นายอรรถกฤษ  สุขพัฒน์
 
1. นายรักชาติ  นาครัตน์
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติวัฒน์  แผ่นผา
 
1. นายรักชาติ  นาครัตน์
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม 1. เด็กชายศุภิชัย  บุญเพิ่ม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีทรงวุฒิ  คุฒแก้ว
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. นางสาวณัฐนิชา  ศรียาน
 
1. นางศรีวรรณา  เรือนแก้ว
 
131 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นายศรัณย์  เกตุศรีบุรินท์
 
1. นายรักชาติ  นาครัตน์
 
132 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม 1. เด็กหญิงนาฏยา  บุบผาโภชน์
 
1. นายประพัฒน์  ทัพซ้าย
 
133 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นายพีรภัทร  กุลธรรม
 
1. นายอภิเชฐ  คงรอด
 
134 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม 1. เด็กหญิงน้ำตาล  เอี่ยมชำนาญ
 
1. นางจารุภา  หงษ์เผือก
 
135 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นายประเสริฐ  เกิดพร้อม
 
1. นางมัทนพร  เลิศวีรศิลป์
 
136 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กชายรัตนชัย  คำจริง
 
1. นายรักชาติ  นาครัตน์
 
137 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นายพรเทพ  พึ่งจาบ
 
1. นางมัทนพร  เลิศวีรศิลป์
 
138 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. เด็กหญิงสุธิกานต์  เพชรอ่อน
 
1. นางสาวพนิดา  ศรีสวัสดิ์
 
139 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นายณัฐพงศ์  พุฒทอง
 
1. นางมัทนพร  เลิศวีรศิลป์
 
140 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. เด็กชายธนากร  เทแก้ว
 
1. นางสาวพนิดา  ศรีสวัสดิ์
 
141 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สุขเอม
 
1. นางมัทนพร  เลิศวีรศิลป์
 
142 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม 1. นายวราเมธ  จันทร์โม้
 
1. นางสาวอัจฉริยา  เที่ยงอยู่
 
143 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัชกานต์  ทิมแย้ม
 
1. นายอภิเชฐ  คงรอด
 
144 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณะ  สระทองแดง
2. เด็กหญิงจิรนันท์  รอดเส็ง
3. เด็กหญิงตันหยง  เต่าโพรง
4. เด็กชายธนัทชัย  คำภาพ
5. เด็กหญิงธาริณี  บานแสง
6. เด็กชายวัชระ  แจ้งบ้าน
7. เด็กหญิงสุธิดา  อุ่นศรี
8. เด็กหญิงเปรมสินี  บุตรเนตร
 
1. นางสาวพนิดา  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวณัฐกาญจน์  เทียมเย็น
3. นางสาวณัฐธิดา  คงมี
 
145 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สุขเอม
2. เด็กชายชานน  หล่ายพันธ์
3. นายณัฐพงค์  พุฒทอง
4. นายนฤทธิ์  บัวนวน
5. นายประเสริฐ  เกิดพร้อม
6. นางสาวปวันรัตน์  ตันติพันธุ์พิพัฒน์
7. นายปารเมศ  อินทรฤทธิ์
8. นายพรเทพ  พึ่งจาบ
 
1. นายสุมิตร  มีเครือ
2. นางมัทนพร  เลิศวีรศิลป์
3. นายสุรศักดิ์  แสงมณี
 
146 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. นายคุณานนท์  กระสังข์
2. นายจักรกฤษ  ตั้งใจ
3. นายธนวัฒน์  นรชาญ
4. นายธีรภัทร  มีโม
5. นายน้อย  ยอดเถื่อน
6. นายรัชชานนท์  ทองวิเศษ
7. นายวทัญญู  สุขดี
8. นายวุฒิชิระ  จุไร
9. เด็กชายศุรศักดิ์  ทองดอนกุ่ม
10. นายสิริโชค  เมฆโต
11. นางสาวสโรชา  เต่าโพรง
12. นายเกษมสันต์  สิงห์วี
 
1. นางสาวพนิดา  ศรีสวัสดิ์
2. นางเหมือนฝัน  บุรกิจภาชัย
3. นางสาวปาริชาต  อัตรังสรรค์
4. นายชัยสิทธิ์  แสงเย็น
 
147 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  ผาผ่อง
2. นายกฤษกร  จรันรัก
3. นางสาวชนม์นิภา  กะระคน
4. นายชาคริต  ดวงดี
5. เด็กหญิงดวงกมล  จันทรา
6. นายทินภัทร  ทองอ่อน
7. เด็กชายนาคินทร์  แสงเทียน
8. เด็กหญิงนาฏยา  บุบผาโภชน์
9. เด็กหญิงบุญสิตา  จินดาวงษ์
10. นายพงศ์เทพ  สมัครราษฎร์
11. เด็กหญิงฤทัยวรรณ  ทองเงิน
12. นายวิษณุ  อินทร์สง่า
13. เด็กหญิงวีรวรรณ์  เกิดดี
14. เด็กหญิงสาธิมา  สุวรรณพุ่ม
15. นายอนุรัตน์  กรณี
16. เด็กชายอภิวัฒน์  พรมมาศ
17. เด็กหญิงอรไพลิน  กว้างขวาง
18. นางสาวเบ็ญจมาศ  ตู้สระกาศ
19. นางสาวเพ็ญนภา  แรงทอง
20. เด็กหญิงแคทลียา  ดังตราชู
21. เด็กหญิงไพลิน  เจียรเจริญกิจ
 
1. นายประพัฒน์  ทัพซ้าย
2. นายภูวดล  ชื่นอยู่
3. นายวีระ  ณ ลำปาง
4. นางสาวอนุสรา  กมุทชาติ
5. นายบดินทร์  สินตั้ง
6. นายนพชัย  บุญเรืองยา
 
148 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายก้องภพ  พิมหนู
2. นางสาวฐิตาพร  สุขมาก
3. นางสาวณัฐธิดา  คะชานันท์
4. นางสาวธนัญญา  สัมภวัน
5. นางสาวนัตถพร  บุญทัด
6. นางสาวนาตยา  ลาดพิลา
7. นางสาวนิรันพร  กันหา
8. นางสาวน้ำฝน  หลิมผึ้ง
9. นายประสิทธิชัย  โตเครือดี
10. นายพงศ์เทพ  อุ่นใจ
11. นางสาวพัชรภรณ์  ทาอ้น
12. เด็กชายวสันต์  สุขมาก
13. เด็กชายศรันย์ภัทร  วิเชียรสรรค์
14. เด็กชายสถาพร  ภู่นิ่ม
15. นายสนธยา  ธูปบูชา
16. เด็กชายสมเจตน์  เจริญสุข
17. นายอนุสรณ์  เสือปรางค์
18. นางสาวอารยา  แตงณรงค์
19. เด็กชายเจษฎา  คนึงเหตุ
20. นางสาวโสภา  สอาดอิน
21. นายโอภาส  สัมภะวัน
 
1. นางอารีรัตน์  เถาสมบูรณ์
2. นางอุบลรัตน์  ฤกษนันทน์
3. นางสาวพัชรา  สุภอมรพันธุ์
4. นางสาวปาริฉัตร  ฟักเกตุ
5. นายชัยรัตน์  ขมินทกูล
6. นางละมัย  ทุ้ยแป
 
149 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรกมล  พิมพ์โคตร์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทาเกลี้ยง
3. เด็กหญิงลออง  สุนทรชัย
4. เด็กชายวรพล  วิงพัฒน์
5. เด็กชายศุภวิชญ์  เพ็ชรนารถ
6. เด็กหญิงเพชรลัดดา  มณีเนตร
 
1. นายยุทธนา  เตชรังศรี
2. นางสาวจามจุรี  ทองคำ
 
150 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กชายกฤษตภาส  รุ่งนิมิตร
2. เด็กหญิงชณัฐญาภรณ์   กลิ่นหอม
3. เด็กชายภาณุพงศ์   กลิ่นทอง
4. เด็กชายรัฐศาสตร์  สมชาติ
5. เด็กชายวีรวัฒน์   ศรีรักษ์
 
1. นายณัฐพล   สิฏฐกุล
2. นางวัชรินทร์  ท่านมุข
3. นางสาวเด่นนภา  โพพิมล
 
151 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. นายชัยอนันท์  สาวิกัน
2. นายธนากร  มั่งมี
3. นายนครินทร์  สีนวล
4. นายนันทวัฒน์  ยนตศาสตร์
5. นายวัชรพล  อยู่พร้อม
6. นายอิสรา  ยาแก้ว
 
1. นายสงกรานต์  พลประถม
 
152 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นายธนพล  สุดตา
2. นายธรรมรัตน์  แก้ววิจิตร
3. นายภานุพงศ์  อาจองค์
4. นายภูมิจิต  เทศแจ่ม
5. นายสิทธิพงศ์  ยิ้มกำเนิด
 
1. นายยุทธนา  เตชรังศรี
2. นางสาวจามจุรี  ทองคำ
 
153 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  พุ่มเกตุ
2. นางสาวกมลลักษณ์  จุ้ยเรือง
3. เด็กหญิงกรกมล  พิมพ์โคตร์
4. นายกิตติศักดิ์  สกุลนี
5. เด็กชายจิรพัฒน์  แวงวรรณ
6. เด็กหญิงชญานิษฐ์  เกิดพันธ์พงษ์
7. เด็กหญิงชานัญธิดา  ดีมี
8. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สิงห์นาท
9. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทาเกลี้ยง
10. นายตรัย  พรมอยู่
11. เด็กหญิงทอรุ้ง  ศรีสมัย
12. นายทินภัทร  ลัทธิกุล
13. เด็กหญิงนันทิชา  กลัดเฟื่อง
14. เด็กหญิงนิษิตา  สนเจริญ
15. นายปณิธิ  สมบุญยอด
16. นางสาวปวีณา  ไพเราะ
17. เด็กชายพงศกร  วรรณสุข
18. เด็กหญิงพณิทชา  ยกพล
19. เด็กชายพลกฤต  พรมสง่า
20. เด็กหญิงมาติกา  กะลำพัก
21. เด็กหญิงรวิสรา  กล่อมรักษา
22. เด็กหญิงรักษิตา  โชติพ่วง
23. เด็กหญิงลออง  สุนทรชัย
24. เด็กชายวรพล  วิงพัฒน์
25. เด็กหญิงวริศรา  ศรีพระจันทร์
26. นางสาววัชโรทัย  โกฉิม
27. เด็กชายศุภวิชญ์  เพ็ชรนารถ
28. นายสิทธิกร  สุขนาค
29. เด็กหญิงสุชานาถ  สุขพัฒน์
30. เด็กหญิงสุดารัตน์  สกุลนี
31. นางสาวสุรีรัตน์  ปลื้มทรัพย์
32. เด็กชายสุวรรณชัย  มีไชยโย
33. เด็กชายอนวรรษ  ใจชื้น
34. นายอภิสิทธิ์   มนตรี
35. เด็กหญิงักัญญาณัฐ  สงฆ์จันทร์
36. เด็กหญิงเบญญาภา  จันทร์ประเสริฐ
37. นางสาวเมษา  จันทะโก
38. เด็กชายเวฟ  แจ่มแจ้ง
39. นายโชคดนัย  จินตนาการวิไล
 
1. นายจสินทร์  ถมยา
2. นางเบญจวรรณ  โหมดชัง
3. นายวีระ  สิงหนารถ
4. นายรักชาติ  นาครัตน์
5. นางสาวสุกัญญา  เพ็งแตง
6. นางสาวจามจุรี  ทองคำ
7. นางสาวปรีดารัตน์  รัตนาคม
8. นายยุทธนา  เตชรังศรี
 
154 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. นางสาวกนกวรรณ  แสงรูจี
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  ดีพิมพ์เดื่อ
3. เด็กหญิงกิตติพิชญ์  ยุปานันท์
4. เด็กหญิงจิตลัดดา  ชมพิพัฒน์
5. เด็กหญิงชวิศา  ยิ่งสูง
6. เด็กหญิงฐิณัฐฌา  เพ็งไพบูลย์
7. นายณัฐพล  โคตรหลักคำ
8. นายธนัตถ์  เขียวเขิน
9. นายธีรภัทร์  หาญประกาศ
10. นายนพดล  สกุลทอง
11. นางสาวนิพาพรรณ  แก้วดวงใหญ่
12. นายนิรุทธ์  จูเกษม
13. เด็กชายปกรณ์  ชวนมองพิศ
14. เด็กหญิงปัณฑิตา  สินอำพล
15. เด็กหญิงพนิตสุภา  บุญธรรม
16. เด็กหญิงพรรัมภา  จีนต๊กยี่
17. นายพาทิศ  สมัครเขตกิจ
18. นายพูลศักดิ์  สุวรรณวิสัย
19. เด็กชายภัทรพล  คุ้มม่วง
20. นายภานุพงษ์  เหลืองแสนเชือก
21. นายภูชิต  โพธิ์อยู่
22. เด็กหญิงมาลี  เย็นใจ
23. เด็กหญิงราตรี  พวงเพชร
24. เด็กหญิงวิจิตรา  คงอินทร์
25. เด็กหญิงวิภาวรรณ  จันนาค
26. เด็กหญิงวิไลพร  บุญยิ้ม
27. เด็กชายศรัญญู  อุปทุม
28. เด็กหญิงศิรินธา  หอมหวน
29. เด็กหญิงสมฤดี  ขาต่าย
30. เด็กหญิงสมฤทัย  เพ็ญทองสุข
31. เด็กหญิงสายธาร  ศิริกาล
32. เด็กหญิงสุพรรษา  เปียดี
33. นางสาวสุภาภัค  พูนดังหวัง
34. เด็กชายสุรศักดิ์  อินไชย
35. นายสุวิทย์  นนทา
36. เด็กชายอรรถชัย  แซ่อึ้ง
37. นางสาวเจนจิรา  กันทะษา
 
1. นายอภิเมธ  หว่างคีรี
2. นายพิษณุ  ตุ้มสุวรรณ
 
155 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางลายพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุภาผล
2. เด็กหญิงกัญญานุช  โยมา
3. เด็กหญิงกันยาวี   เพ็ชรมี
4. นางสาวจิราภัสสร   ทับทอง
5. เด็กชายจิรายุส  วีระพันธ์
6. เด็กหญิงชลธิชา  มุสิกา
7. เด็กหญิงชลธิชา  มาพร้อม
8. นางสาวชลนิชา   เอี่ยมปาน
9. นางสาวชวัลรัตน์   กรานสำราญ
10. นายณัฐพร  ปิ่นทอง
11. เด็กชายณัฐวุฒิ  รอดสันเทียะ
12. เด็กหญิงทัตพิชา  วานิ่ม
13. นายธนวัฒน์   พักดี
14. นายธนากร  หยุ่มไธสงค์
15. เด็กชายธนาพงศ์  ธนาธิปสุขพัฒน์
16. เด็กหญิงธิติสุดา   พ่วงวัฒนวงศ์
17. เด็กชายนครรัตน์  แสงมะณี
18. นายนพเก้า  ชาวเพชร
19. เด็กชายนราธาร  ภิรมย์กิจ
20. เด็กหญิงนิดานุช  ตุ่มทรัพย์
21. เด็กหญิงน้ำเพชร  ขาธรรม
22. เด็กหญิงบุณสิตา  วงษ์เศน
23. เด็กชายปริญญา  แก่นทอง
24. นายพชร  เมืองเดช
25. เด็กหญิงพัทธวรรณ  รุ่งตระกูล
26. เด็กหญิงมนัสนันท์  คงมณี
27. นายวรพงษ์  บุญมา
28. เด็กหญิงวรพรรณ  พัดแสง
29. นายวาทิต  ขันธลักษณา
30. เด็กหญิงศศิญาพร  อ่อนจันทร์
31. นายศิริสิทธิ์  สังครุฑ
32. นางสาวสโรชา  มิคมาศ
33. เด็กชายอดินันท์   พันธ์โคตร
34. เด็กหญิงอสมา  ชูแหวน
35. เด็กชายอิทธิกร  อินนะรัญ
 
1. นายกิตติพันธ์  ชาญเชี่ยว
2. นางสาววิภารักษ์  มีนาวงค์
3. นายนฤพงศ์  อยู่แก้ว
4. นายประจวบ  ชูจิตร
5. นางสาวสุดารัตน์  คำภูมี
6. นางสาวเกวรี  วุ่นจู๊ด
7. นางอารีรัตน์  โพธิ์คำ
8. นางสาวไพรินทร์  มีทอง
 
156 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  ดอกไม้เทศ
 
1. นายจำเริญศักดิ์  สุุดคุ้ม
 
157 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54) 1. เด็กชายอานนท์  สร้อยจิตร
 
1. นางสาวโชติกา  นิลมะณี
 
158 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นายชิษณุพงษ์  ปลื้มใจ
 
1. นายบุญเจตน์  เถาสมบูรณ์
 
159 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางลายพิทยาคม 1. นายธนากร  หยุ่มไธสงค์
 
1. นางสาววิภารักษ์  มีนาวงค์
 
160 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กหญิงบุญรัตน์  พันธุ์พร
 
1. นายสุรศักดิ์  แสงมณี
 
161 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงทอรุ้ง  ศรีสมัย
 
1. นางเบญจวรรณ  โหมดชัง
 
162 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 1. นางสาวสุภาภรณ์  มีนาค
 
1. นายพชร  เอมสกุล
 
163 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. นางสาวสุภาภัค  พูนดังหวัง
 
1. นายอภิเมธ  หว่างคีรี
 
164 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54) 1. เด็กชายอานนท์  สร้อยจิตร
 
1. นางสาวโชติกา  นิลมะณี
 
165 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. นายสุทธิพงษ์  อินธิตก
 
1. นายสมศักดิ์  โมราสวัสดิ์
 
166 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม 1. นายปัญจพล  บัวศรี
 
1. นางดริยา  คงต่อ
 
167 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงพรพรรษา  อ่อนเหลือง
 
1. นายพงศ์ธร  มากโพร้ง
 
168 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54) 1. เด็กหญิงกานต์มณี  มะโนวงค์
 
1. นางสาวโชติกา  นิลมะณี
 
169 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวภัคจิรา  เมืองนันท์
 
1. นางเบญจวรรณ  โหมดชัง
 
170 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นางสาวอารีพร  ดีจานเหนือ
 
1. นายณัฐพล   สิฏฐกุล
 
171 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. เด็กชายศรัญ  นันแก้ว
 
1. นางสาวณัฐธิดา  คงมี
 
172 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. เด็กชายวทัญญู  รัตนพุก
 
1. นายจักรพันธ์  ประสมทรัพย์
 
173 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม 1. นายปัญจพล  บัวศรี
 
1. นางดริยา  คงต่อ
 
174 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. นายชัยชนะ  มู้ทัพ
 
1. Mr.Forh Claude  Mbah
 
175 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงมณิภา  เมฆี
 
1. Mr.Forh Claude  Mbah
 
176 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กหญิงมนัสชนก   อิ่มกูล
 
1. นายณัฐพล   สิฏฐกุล
 
177 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. นางสาวศรัญญา  อุตมะ
 
1. Mr.Forh Claude  Mbah
 
178 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นางสาวอารียา   ธนะธรรมโกศล
 
1. นายณัฐพล   สิฏฐกุล
 
179 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายปัธวี  เพชรม่อม
 
1. นางสาวขวัญใจ  ทองทวี
 
180 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นายเขตรัฐ  พุฒซ้อน
 
1. นายบุญเจตน์  เถาสมบูรณ์.
 
181 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นายพีระพล  ทนทาน
 
1. นายสุรศักดิ์  แสงมณี
 
182 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงทอรุ้ง  ศรีสมัย
 
1. นางเบญจวรรณ  โหมดชัง
 
183 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กหญิงปริชญา  เรี่ยมสุวรรณ
 
1. นายสุรศักดิ์  แสงมณี
 
184 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวภัคจิรา  เมืองนันท์
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  โหมดชัง
 
185 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นางสาวอารียา   ธนะธรรมโกศล
 
1. นายณัฐพล   สิฏฐกุล
 
186 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. เด็กหญิงกิตติพิชญ์  ยุปานันท์
2. นายณัฐพล  โคตรหลักคำ
3. นายธนัตถ์  เขียวเขิน
4. นางสาวนิพาพรรณ  แก้วดวงใหญ่
5. นายนิรุทธ์  จูเกษม
6. นายพาทิศ  สมัครเขตกิจ
7. นายพูลศักดิ์  สุวรรณวิลัย
8. นายภูชิต  โพธิ์อยู่
9. นายสุวิทย์  นนทา
10. นางสาวเจนจิรา  กันทะษา
 
1. นายอภิเมธ  หว่างคีรี
 
187 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางลายพิทยาคม 1. นายธนวัฒน์   พักดี
2. นายนพเก้า  ชาวเพชร
3. เด็กชายนราธาร  ภิรมย์กิจ
4. นายพชร  เมืองเดช
5. นายวรพงษ์  บุญมา
6. นายวาทิต  ขันธลักษณา
7. นายศิริสิทธิ์  สังครุฑ
8. เด็กชายอดินันท์   พันธ์โคตร
 
1. นายกิตติพันธ์  ชาญเชี่ยว
2. นางสาววิภารักษ์  มีนาวงค์
 
188 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญส่งวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายกิตตินันท์  บัวสร้อย
2. เด็กหญิงขนิษฐา  ท้วมอยู่
3. เด็กชายคมเพชร  สุวรรณ์
4. เด็กชายชนะวงศ์  แพทย์เกษร
5. เด็กหญิงชลดา  บุตรเจริญ
6. เด็กหญิงณัฐณิชา  สุดลาภา
7. เด็กหญิงทองกร  รุ่งสัมฤทธิ์
8. เด็กชายธนกฤต  เทียนเหลือ
9. เด็กชายธนกฤต  สีสุทธินา
10. เด็กชายธนดล  ทรงเดช
11. เด็กชายธนันชัย  แสงสว่าง
12. เด็กชายนพรัตน์  คำยอด
13. เด็กหญิงนลิน  ภูเวียง
14. เด็กหญิงนันทวัน  ทาดำ
15. เด็กหญิงนันท์นภัส  มะโนลี
16. เด็กหญิงนิรชา  อินทร์วัน
17. เด็กหญิงน้ำเพชร  แก้วอรัญ
18. เด็กหญิงปภาวรินทร์  สร้อยคำ
19. เด็กหญิงพรนภา  บาลี
20. เด็กชายพิษณุ  แสงมณีขจร
21. เด็กชายพิสิษฐ์  ทรงเมือง
22. เด็กหญิงพีรยา  เรืองเดช
23. เด็กชายภวัต  สุขอืนทร์
24. เด็กชายภูธเนตร  วิราช
25. เด็กหญิงมนนภา  ประสงค์ทรัพย์
26. เด็กหญิงมาลี  กลิ่นทอง
27. เด็กหญิงรุจิพร  ดีล้ำ
28. เด็กหญิงลลิตา  วงศ์สุวรรณ์
29. เด็กหญิงลักษมี  โฮมวงศ์
30. เด็กหญิงวราภรณ์  ศิริ
31. เด็กชายวรายุส  จันทร์โอ
32. เด็กหญิงวิลาวัณย์  บัวผัน
33. เด็กชายศุภกร  ร่วมใจ
34. เด็กหญิงสลิลทิพย์  สุวรรณทา
35. เด็กชายสุขสันต์  หยู่เห้ง
36. เด็กชายอำนาจ  กล่ำทวี
37. เด็กหญิงเบญจมาศ  สถาผล
 
1. นายนพฤทธิ์  อนุรักษ์
2. นายจักรพงศ์  สนามทอง
3. นางสาวจำลอง  สุริวงค์
4. นางสาวนงนุช  สุริวงค์
5. นางพิสมัย  แสงเพชร์
6. นางสาวอัจฉรา  บุญอ้อย
7. นางสาวดวงใจ  เปียอินทร์
8. นายสดายุ  สุขสวัสดิ์
 
189 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนากานต์  ภู่ทอง
2. เด็กชายธนกร  ทองใบ
3. เด็กชายธนวัฒน์  อ่อนตา
4. เด็กชายนราธิป  วัดจะยา
5. นางสาวนริศรา  พวงเข็มแดง
6. เด็กชายปรเมศ  เกิดชื่น
7. นางสาวพรรณษา  อุไรลักษณ์
8. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วิมล
9. เด็กชายพีรวิชญ์  ไผ่งาม
10. เด็กหญิงศุนิสา  วิเศษจุมพล
 
1. นางกนกวรรณ  บุญเสรฐ
2. นางสาวจุฬารัตน์  เกิดเพ็ง
 
190 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรานุช  นุชเทียน
2. เด็กชายจิรายุส  พุกเปี่ยม
3. เด็กหญิงณัฐนรี  สันหลง
4. เด็กชายนัฐพงษ์  โสมิ่งมี
5. เด็กชายพีรณัฐ  ปิ่นสุวรรณ์
6. เด็กชายพีรพัฒน์  พรมจีน
7. เด็กหญิงศิริกุล  ขุนศิริ
8. เด็กหญิงศิริยา  แซ่จึง
9. เด็กหญิงอรทัย  ปานสนม
10. เด็กชายอุกฤษฏ์  น้อยเพ็ญ
 
1. นางภัสวรรณ  กันนา
2. นางสาวปริศนา  อุ่ยอู่ทิพย์
3. นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์
 
191 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นายกิติพัฒน์  รักสุข
2. นางสาวขวัญเรือน  พิมิตร
3. นางสาวจินต์ทิพา  สรรค์พงษ์
4. นางสาวชนิฎาภรณ์  แสนสุข
5. นายประทาน  อาชวรัตน์ถาวร
6. นายวรเมธ  แตงอ่อน
7. นางสาวสุพัตรา  พังคะ
8. นายอภิเชษฐ์  คงกะศรี
9. นายเขตรัฐ  พุฒซ้อน
10. นางสาวแพรพรรณ  แสงทวี
 
1. นางกนกวรรณ  บุญเสรฐ
2. นางสาวจุฬารัตน์  เกิดเพ็ง
 
192 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม 1. นายจิตรเทพ  โพธิ์ไทย
2. นายธีรยุทธ  ยินดีขันธ์
3. นายนพนัย  นกทอง
4. นางสาวมณฑิภา  พรมสังเกตุ
5. นางสาวรัตติกาล  กาแดง
6. นายวีรภัทร  พึ่งน้อย
7. นางสาวศิริญญา  นิลยา
8. นายศุภกิตติ์  พุฒหอม
9. นางสาวสุทาสินี  สุภางคะนันท์
10. นางสาวอรปรียา  โพธิ์ศรี
 
1. นางณฐพร  ศรชัย
2. นางสาวสุพัตรา  ศักดิ์ดี
 
193 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  รังษี
2. เด็กหญิงพรพิชชา  มาน้อย
3. เด็กหญิงมุทิตา  สิงห์ทอง
4. เด็กชายอนุชิต  ชาวนาวิก
5. เด็กหญิงเกวลิน  พยุงญาติ
6. เด็กหญิงแสงระวี  ยอดเพชร
 
1. นายชลรวี  อ้นอินทร์
2. นายมนัสชนก  นุชมี
3. นางศศิภา  หอมสะอาด
 
194 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม 1. นางสาวจิรวรรณ  ยอดคำ
2. นางสาวณฤทัย  ย้อมแอ่น
3. นางสาวภาวีนา  เมืองสุข
4. นางสาวศศิวิมล  เพียรลี
5. นางสาวสภัสสร  สืบมา
6. นางสาวสายฝน  มีดี
7. นางสาวเจนจิรา  สิงห์รอ
8. นางสาวแก้วมณี  กรัดเฟื่อง
 
1. นายชลรวี  อ้นอินทร์
2. นางมนัสชนก  นุชมี
3. นางสาวบุษยมาส  บุญจันทร์
 
195 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. นางสาวกรรวี  สมสกุล
2. นางสาวกฤติมา  น้อยมี
3. นางสาวชุติมณฑ์  ล้อวิลัย
4. นางสาวนันทิชา  แจ่มเจริญ
5. นางสาวพรทิพย์  ถนอมพวง
6. นางสาวภาวิดา  ทองมูล
7. นางสาวรัชนีกร  หงส์ดวง
8. นางสาวลลิตา  อุ่นยา
9. นางสาววนิดา  จันทร์ดวงโต
10. นางสาววิลาวัลย์  เพ็งกระจ่าง
11. นางสาวเจนจิรา  พุ่มพูล
12. นางสาวโสจิรัตน์  เขตนิมิต
 
1. นายสุรพล  สมสกุล
2. นางศิริวรรณ  สมสกุล
3. นางสาวธิดารัตน์  โตเทศ
4. นางสาวกรรณิการ์  พนารักษ์
 
196 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงกันติยา  เทียมอ๊อด
2. เด็กหญิงนงนภัส  พรามไธสง
3. เด็กหญิงนรินทร  รุ่งเรือง
4. เด็กหญิงปฎิญญา  จันทร์สนิท
5. เด็กหญิงปิยวรรณ  เทียรขำ
6. เด็กหญิงพรพรรณ  บุญแตง
7. เด็กหญิงวรนุช  แก้วทรัพย์
 
1. นางกนกวรรณ  บุญเสรฐ
2. นางสาวจุฬารัตน์  เกิดเพ็ง
 
197 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 1. เด็กหญิงขนิษฐา  รุ่งรัศมี
2. เด็กหญิงฉมาพร  บัวแย้ม
3. เด็กหญิงชลธิชา  หิรัญรัตน์
4. เด็กหญิงธัญญเรศ   มงคะสิงห์
5. เด็กหญิงบัวชมพู  สุขงาม
6. เด็กหญิงภัทรปภา  สิทธิวรากร
7. เด็กหญิงสริญญา  สุขโข
8. เด็กหญิงสุทธิดา  พาคำ
9. เด็กหญิงสุรางคณา  อินสว่าง
10. เด็กหญิงเดือนฉาย  นิ่มอิ่ม
11. เด็กหญิงเรราวดี  บัวเสน
12. เด็กหญิงเอื้อการย์  พาสีหล้า
 
1. นายไตรภพ  กองจันทร์
2. นางสาวรัชนี  บุญปู่
3. นางสุภาภรณ์  แก้วเวชวงศ์
4. นางสาวณัฎฐณิชา  มีศรี
 
198 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังกรดพิทยา 1. เด็กชายพรชัย  คงขัน
2. เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีพันธ์
3. นายภานุพงศ์  รอดงาม
4. นายสมาพล  สุขวัฒนา
5. นายอณุวัฒน์  กัณหา
 
1. นายปัญญา  รุ่งอินทร์
2. นายเกริก  กล่ำน้อย
 
199 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 1. เด็กหญิงธัญเรศ  มงคะสิงห์
2. เด็กชายสนณท  จันทโรทัย
3. เด็กชายสิทธิโชค  เนตรคำ
4. เด็กชายอภิวัฒน์  พัฒนพานนท์
5. เด็กชายเมธา  ไทยพ่วง
 
1. นายไตรภพ  กองจันทร์
2. นางสุภาภรณ์  แก้วเวชวงศ์
 
200 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 1. นายพีรัชชัย  โอรมย์
2. นางสาวศิรินัทวัลย์  เพ็งศิริ
 
1. นายอดิศ่ร  สวยสม
 
201 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวเฉียว 1. เด็กหญิงวริศรา   จัันทรมณี
 
1. MissLuo  Na
 
202 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 80.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 1. เด็กหญิงธิราวรรณ  แย้มมี
 
1. นางปภาวรินทร์  ภักดี
 
203 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. นางสาวภัทร์นฤน  ทองศรี
 
1. นางสาววราพร  ศรีอินทร์
 
204 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. นางสาววิภาวี  มีหวัง
 
1. นางสาวฉันทนา  ชนะคุณ
 
205 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. เด็กชายภาคิน  แสนปัญญา
 
1. Mr.Sasaki  Hiroshi
 
206 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. นางสาวศิริรัตน์  รัตนะวิชัย
 
1. นายจตุรงค์  นรมัตถ์
 
207 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นายวีรภัทร  หงษ์สัมฤทธิ์
 
1. นางสุรีวัลย์  สงวนให้
 
208 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. นายธรรญธร  เลียบไทสง
 
1. นางสุภาพร  พิชญ์ภักดีอนันต์
 
209 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นายภานุวัฒน์  มวลชู
 
1. นางสาวสุขจิตร  ไชยูปถัมภ์
 
210 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 81.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ควรสมัคร
 
 
211 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 81.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. นางสาวปาณิสรา  มะโนแจ่ม
 
1. นางสาวรุจิรา  มาลี
 
212 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. นางสาวจิราภรณ์  ทองอำไพ
 
1. นายสมบูรณ์  แซ่ตั้ง
 
213 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. เด็กชายพงศ์กร  เกิดคุ่ย
 
1. Mr.Sasaki  Hiroshi
 
214 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. นายพีรพล  เมฆสุข
 
1. นายจตุรงค์  นรมัตถ์
 
215 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวนราวดี  รอดจันทร์
 
1. นางสุรีวัลย์  สงวนให้
 
216 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 84.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. นางสาวกิ่งแก้ว  อินทรักษา
2. นางสาวปรียาภรณ์  เผ่าสวัสดิ์
3. นางสาวพิทยารัตน์  มิยะพันธ์
4. นางสาวมินทฎา  โสดา
5. นางสาวศิริประภา  บุญผ่อง
 
1. นางสาวอิสริยา  พิภพอมร
2. นางสาวน้ำทิพย์  ไตรประวัติ
 
217 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. นางสาวทัดดาว  จุมพุก
2. นางสาวปนัดดา  สาดคล้า
3. นางสาวพลอยไพลิน  หงษ์โม้
4. นางสาววันวิสา  โพธิพิพิธ
5. นางสาวเพชรลดา  เรืองศิริ
 
1. นายจตุรงค์  นรมัตถ์
2. Mr.Sasaki  Hiroshi
 
218 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นายพนธกร  กงเจียม
2. นายศิริพัฒน์  จันทร์เพ็ญ
3. นางสาวศุทธินี  ธงชัย
4. นางสาวสุพิชชา  เสียงดัง
5. นายอภิสิทธิ์  ทั่งทอง
 
1. นางสาวสุดหทัย  ขมินธกูล
 
219 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. นางสาวศุภกร  ภูเงิน
2. นางสาวสุพิชญา  ตาลสุก
 
1. นางนันท์นภัส  น่าบัณฑิต
 
220 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นายจักรพนธ์  เอี่ยมอุไร
2. นางสาวรสพร  เกษกาญจนานุช
 
1. นางสาวสุดหทัย  ขมินธกูล
 
221 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 1. เด็กชายกิติศักดิ์  นกทอง
2. เด็กชายจิรายุ  กระแสสินทร์
3. เด็กชายประภากรณ์  ราชบัณดิษฐ์
4. เด็กชายปิยะ  รอดเกิด
5. เด็กชายพงศธร  อ่อนธานี
6. เด็กชายภาณุพงศ์  บัวแบน
7. เด็กชายศรัณย์  คนกำลัง
8. เด็กชายอนุภาพ  สดชื่น
 
1. นางกรรณิกา  คุ้มดี
2. นางสาวปริศนา  งามทวีกุล
3. นางสาวกาญจนา  สภาภักตร์
 
222 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเยาวชนศึกษา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ประดับทอง
2. เด็กชายจิรพัฒน์  แทนไร
3. เด็กชายบุญฤทธิ์  บุญศรี
4. เด็กชายปิยพงษ์  ประสมทรัพย์
5. เด็กชายพัสกร  มุนี
6. เด็กชายวิชญ์พล  ทองแท่ง
7. เด็กชายวิรพนธ์  อินทร์ศวร
8. เด็กชายศุภณัฐ  สุริยะ
 
1. นายประกรรณ  ทองรัก
2. นายณัฐพล  คล้ายขำ
3. นายจรัญ  อนุธาตุ
 
223 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 1. นายคุณากร  บัวดี
2. นายณัฐวัฒน์  เหล่าเขตกิจ
3. นายทนงศักดิ์  แก่นทอง
4. นายธีวัฒน์  นุ่มงาม
5. นายปฏิภาณ  จุ้ยปาน
6. นายอนาวินทร์  มั่นเขตกรณ์
 
1. นางสาวกาญจนา  สภาภักตร์
2. นางสาวปริศนา  งามทวีกุล
3. นางกรรณิกา  คุ้มดี
 
224 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 1. นายกรทักษ์  ศรีจุม
2. นายนอติลุส  สินปรุ
3. นายพิธาน  เพราะเจริญ
4. นายพิสิษฐ์  คงสิบ
5. นายศุภสร  ปูทอง
6. นายสิทธิพรรณ  เพ็งวัน
 
1. นายทยุทธ์  สาลีจันทร์
2. นางธิดารัตน์  สมบูรณ์ศิลป์
3. นางสาวยุพารัตน์  ยมจันทร์
 
225 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. นายกฤษณพงศ์  เนียมกลั่น
2. นางสาวขวัญชีวา  เพ็ชรโต
3. นายชาญณรงค์  ครุสารท
4. นายณัฐวัฒร์  สุริยะกุล
5. นางสาวนภัสสร  พิทักษ์วารินทร์
6. นางสาวปาริชาติ  พุ่มไสว
7. นางสาววริศรา  ศรีธรรม
8. นางสาวศศิธร  ภูหมื่น
9. นายศิวกรณ์  บุญยืน
10. นางสาวสโรชา  อินทรนิวาส
 
1. นายธนกฤต  สิทธิราช
2. นางประภาศรี  เพ็ชรโต
3. นางสาวสายสุนีย์  สิงห์เวียง
 
226 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ขันเอีย
2. เด็กหญิงณัฐธิชา  สายกระสุน
3. เด็กชายนภดล  ประพันธ์
4. เด็กหญิงนริศรา  สุขช่วย
5. เด็กหญิงปริศนา  ตรีอินทอง
 
1. นางสุวิชา  สุคำ
2. นางเบญจวรรณ  ชูเตชะ
 
227 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  โพธิ์วัฒน์
2. นางสาวกุลชา  รังสี
3. นางสาวจิติพร  เต่าโพรง
4. นางสาวพรทิพย์  โพธิ์จันทร์
5. นางสาวแสงรวี  ปิ่นโคกกรวด
 
1. นางเบญจวรรณ  ชูเตชะ
2. นางสุวิชา  สุคำ
 
228 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ 1. เด็กหญิงณัฐฐาพร  สายงาม
2. เด็กหญิงพิชยา  อ่องแดง
3. เด็กหญิงสิราวรรณ  จันทนากร
 
1. นายชยุตพันธุ์  แจ่มโภคนิษฐ์
2. นางดวงกมล  เรืองเพชร
 
229 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กหญิงณัฏฐินี  พรมมาศ
2. เด็กหญิงนิตยา  ขำวงศ์
3. เด็กหญิงศศิกานต์  กลิ่นทอง
 
1. นางธัญศญา  บูรพา
2. นางสาวสุกัญญา  มีสงฆ์
 
230 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 1. นางสาวชมพูนุช  ดลสา
2. นางสาวมนัสพร  บุญเสรฐ
3. นางสาวมัชฌิมา  รอดทัพ
 
1. นายวิเชียร  เทพโสภา
2. นางวันเพ็ญ  เทพโสภา
 
231 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ 1. นายจักรกฤษณ์  ม่วงมี
2. นางสาวจันทร์จิรา  ต๊ะวิโล
3. นางสาวเจนจิรา  ทาลัย
 
1. นายชยุตพันธุ์  แจ่มโภคนิษฐ์
2. นายคฑาวุฒิ  โพธิ์ศรี
 
232 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กหญิงญาสุมินท์  อินทมาศ
2. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  สุวรรณภักดิ์
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  มั่งใหญ่
 
1. นางอำนวยพร  ศรีประเสริฐ
2. นางจิราพร  สมอไทย
 
233 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. นางสาวภัทรนันต์  ปัญญายงค์
2. นางสาววิภาวี  มีชำนาญ
3. นายอานนท์  กันฑ์จู
 
1. นางสาวพรวิภา  สวนมะลิ
2. นางรุ่งนภา  บรรเจิดกิจ
 
234 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กหญิงนิชชาภรณ์  ใจกล่ำ
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  สุขศรี
 
1. นางสาวธีรดา  สุภะเสถียร
2. นางสาวเมธาวี  อุปจันทร์
 
235 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ลือหาญ
2. เด็กชายอโณทัย  ดารา
 
1. นางสาวศิริยุภา  ฉิมพาลี
2. นายวิชาญ  ลูกแก้ว
 
236 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กชายก้องภพ  ชูตระกูล
2. เด็กชายธนวัฒน์  เอี่ยมละออ
 
1. นางวิภาวรรณ  ฤกษนันทน์
2. นายสุรศักดิ์  ประมูลชัย
 
237 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม 1. เด็กชายธนาวัฒน์  คำแหวน
2. เด็กชายวชิร  จันทรกุญชร
 
1. นางนิรันตรี  อาจเอื้อ
2. นายปัญณธร  เพ็งยอด
 
238 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. นายธราธร  คชานันท์
2. นายนราดล  ร่ำรวย
 
1. นายศราวุธ  ตั้งใจ
2. นายเดชฤทธิ์  ปาระรักษ์
 
239 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. นายวายแอต  สมิธ คงเจริญ
2. นายอัษฎา  ฟักสุวรรณ
 
1. นางสวีณา  วัชรสุนทรกิจ
2. นางสาวนัยรัตน์  ชัยสุข
 
240 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 1. เด็กชายภาณุภาคย์  คงหนู
2. เด็กชายวุฒินันท์  จันทร์แก้ว
 
1. นายชัยยะ  สว่างวงษ์
2. นางสาวจตุพร  เที่ยงอยู่
 
241 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กชายกรวิชญ์  สายสุจริต
2. เด็กชายวิชญะ  กลางสวัสดิ์
 
1. นายวรพจน์  ตระการศิริ
2. นายปกาศิต  เรี่ยมสุวรรณ
 
242 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 1. นายนพดล  ศรีสวัสดิ์
2. นายวันชัย  พรรณขาม
 
1. นายชัยยะ  สว่างวงษ์
2. นางดลฤดี  ฤกษ์อุดม
 
243 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. นายณัฐดนัย  ทินกร
2. นายพลเทพ  ทาทำนุก
 
1. นายอานนท์  คงอินทร์
2. นายทรงพล  บุญมี
 
244 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กชายศรัณย์กร  พรมนิล
2. เด็กหญิงเปมิกา  ไทยตรง
 
1. นายวรายุทธ  ดีมี
2. นายนนทศักดิ์  ศรีน่วม
 
245 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  เวทย์ธัญญาภรณ์
2. เด็กหญิงวิจิตรา  สมบุญ
 
1. นายไกรวิทย์  รากแก้ว
 
246 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  เสนแดง
2. เด็กชายวรชาติ  เปี่ยมสวัสดิ์
 
1. นายวิชาญ  ลูกแก้ว
2. นางสาวศิริยุภา  ฉิมพาลี
 
247 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. เด็กชายวีรภัทร  อุ่นอุบล
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  คงมาศ
 
1. นายไพศาล  ศิวเวทพิกุล
2. นางสาวลัคณา  มันตะวัตร
 
248 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 1. เด็กชายศุภกิจติ์  ภักดีโต
2. เด็กชายแสงตะวัน  ภู่พุ่ม
 
1. นายจีระพงษ์   โพพันธุ์
2. ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์  เขียวคล้าย
 
249 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กชายพร้อมวงศ์  กมเลศรังสรรค์
2. เด็กหญิงอิสรา  เมืองน้อย
 
1. นายวรพจน์  ตระการศิริ
2. นายนนทศักดิ์  ศรีน่วม
 
250 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นายวัชระวีร์  นันทชัย
2. นายศรัญญู  พุฒหอม
 
1. นางวิภาวรรณ  ฤกษนันทน์
2. นางสาวรุจิรา  กลิ่นทอง
 
251 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 1. นายธนาธิป  พุทธสอน
2. นางสาวนุชวรา  พึ่งนคร
 
1. นายจีระพงษ์   โพพันธุ์
2. ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์  เขียวคล้าย
 
252 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม 1. นางสาววรัญญา  ภู่หว่าง
2. นายอุเทน  ก่งกระโทก
 
1. นายวิชาญ  ลูกแก้ว
2. นางสาวศิริยุภา  ฉิมพาลี
 
253 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวกรพภัสสรณ์  จันทร์ขวาง
2. นายพลภัทร  จันทร์อินตา
 
1. นายมาโนชญ์  แสงศิริ
 
254 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นายรัชชานนท์  สมบุญ
2. นายสิรวิชญ์  สายแวว
 
1. นางสาวพงษ์ลัดดา  งอกขึ้น
2. นางสาวปุญญิศา  โพธิ์ศรีรัตน์
 
255 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  ฤทธิ์เจริญ
2. เด็กหญิงศศิวิมล  มณเฑียรทอง
3. เด็กหญิงเนตรนภา  เชื้อนิล
 
1. นายอุเทน  โค้งนอก
2. นางสาวรุจิรา  กลิ่นทอง
 
256 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นางสาวขวัญจิรา  ศรีเวียง
2. นางสาวนภสร  ศิริ
3. นายเจนณรงค์  เหมือนดี
 
1. นายอุเทน  โค้งนอก
2. นางสาวรุจิรา  กลิ่นทอง
 
257 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. นางสาวนภาวรรณ  คุ่ยดี
2. นายอภิเดช  จันทะสอน
3. นายเกียรติศักดิ์  ทองขาว
 
1. นายวิศิษฏ์  สิริปิยานนท์
2. นายจักรกฤษณ์  นุชพ่วง
 
258 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม 1. นางสาวจิตราภรณ์  ทุ้ยแป
2. นายอานนท์  ทองศรี
 
1. นายวิชาญ  ลูกแก้ว
2. นางสาวศิริยุภา  ฉิมพาลี
 
259 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 1. นายปรเมศวร์  แตงอ่อน
2. นางสาวลลิดา  บุญรักษาศรี
 
1. นายสามารถ  คำจอ
2. นายจีระพงษ์  โพพันธุ์
 
260 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. เด็กชายพลศักดิ์  ฤทธิ์ทรง
2. เด็กหญิงรติยากรณ์  สิมลา
3. เด็กชายวโรดม  ไผ่เถื่อน
 
1. นายสมมาตร  มั่นแก้ว
2. นายสุริยา  ทองดอนพุ่ม
 
261 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. นายฐปนพงษ์  บุญมี
2. นายธีรวัฒน์  พระกระโทก
3. นายอนาวิน  มโนศิลปกร
 
1. นายภักดี  เจริญรส
2. นายสมัคร  พงษ์พุฒ
 
262 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  เพชรทอง
2. นายกิตตินันท์  พงษ์เจริญ
3. นางสาวชมพูนุท  อำภัยบูลย์
 
1. นายสมมาตร  มั่นแก้ว
2. นายธนพล  ถัดทะพงษ์
 
263 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กชายชัยชนะ  เชาวนประเสริฐ
2. เด็กชายวิธวินท์  แสงจันทร์
3. เด็กชายเกียรติคุณ  วันชาติ
 
1. นายภักดี  เจริญรส
2. นายสมัคร  พงษ์พุฒ
 
264 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร  อินทะเสน
2. เด็กชายนภัส  แก้วทอง
3. เด็กชายอดิเทพ  ศรีจูม
 
1. นายสมมาตร  มั่นแก้ว
2. นางสมบูรณ์  เดชมัด
 
265 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. นายกิตติพงษ์  ทองรอด
2. นายดนุพร  จันท์โสภา
3. นายเติมตระกูล  มาเนียม
 
1. นายสมมาตร  มั่นแก้ว
2. นางสาวอัญชลี  ม่วงแจ่ม
 
266 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ทองมาก
2. เด็กชายนราวิช  แก้วเอี่ยม
3. เด็กชายพัฒนพล  เพ็ชรมั่ง
 
1. นายศุภชัย  ตาสาย
2. นางสาวเฉลิมพร   เพชรนิล
 
267 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กชายคณินณัฏฐ์  ส่งศร
2. เด็กชายฉันทัช  คำแหง
3. เด็กชายภูมินทร์  รอดเมือง
 
1. นายภักดี  เจริญรส
2. นายสมัคร  พงษ์พุฒ
 
268 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 1. นายชยณัฐ  บัวชื่น
2. นายอภิศักดิ์  ทองมี
 
1. นายปริวรรต  แสงโชติ
2. นางสาวจตุพร  เที่ยงอยู่
 
269 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 1. เด็กชายนราธิป  พวงมะณี
2. เด็กชายภูฤทธิ์  คำแก้ว
3. เด็กชายอนุรักษ์  ทองมี
 
1. นายปริวรรต  แสงโชติ
2. นายชัยยะ  สว่างวงษ์
 
270 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. นายธีร์ธวัช  บรรพบุตร
2. นางสาวสุธิดา  แสงเลิศ
3. นางสาวอรวี  โคคีรี
 
1. นายสมมาตร  มั่นแก้ว
2. นายธนพล  ถัดทะพงษ์
 
271 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษศักดิ์   ศรีอุ่น
2. เด็กชายณัฐกิตติ์  เกตุบางลาย
3. เด็กชายนนทกานต์   เขียวยิ่ง
 
1. นายพสุธันย์  จูทัย
2. นางสาวลินดา  จำปา
 
272 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54) 1. เด็กชายปรีชา  เกตุเม้า
2. เด็กชายพงเพชร  เกตุเม้า
3. เด็กชายเพชรน้ำเอก  ชูทอง
 
1. นายละเอียด  หินเพชร
 
273 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 1. นายภานุวัฒน์  ชูจิตร
2. นายวีรภัทร  นำภา
3. นายอัครพล  ชูจิตร
 
1. นายพสุธันย์  จูทัย
2. นางสาวลินดา  จำปา
 
274 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54) 1. นายชนาธิป  สีทองสา
2. นายวีระ  บุญศรี
3. นายสงกรานต์  กันตีมูล
 
1. นายละเอียด  หินเพชร
 
275 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. เด็กหญิงนันธกาญร์  กัณหา
2. เด็กชายปฏิพัฒน์  ทิมดา
3. เด็กชายวิวัฒน์  จันทร์กลิ่น
 
1. นายกีรติ  งามเลิศ
2. นางสาวพรพรรษา  เชื้อวีระชน
 
276 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กหญิงกัญนัฐ  ราชแก้ว
2. เด็กหญิงวิภาวดี  กรุดมหาราช
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  สู่บุญ
 
1. นางสาวจิรวรรณ  อิศราภรณ์
2. นางสาวรจนา  ตระการศิริ
 
277 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมธีพิทยา 1. นางสาวชลธิชา  คำเอี่ยม
2. นางสาวณัฐกานต์  ถาวรกูล
3. นางสาวอารีรัตน์  ดำมินเศก
 
1. นางบุญรวม  แดงชาวนา
2. นางสาวสิริพร  ขวัญคุ้ม
 
278 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. นางสาวปาริชาต  สุทธิ
2. นางสาวสุภารัตน์  ม่วงมูล
3. นางสาวอันธิกา  ศรีพระจันทร์
 
1. นางสิริพร  จ้อยโหมด
2. นางสาวสุภาวดี  สินเส็ง
 
279 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงจิรารัต  เพ็งสลุด
2. เด็กหญิงชมพูนุช  มวลชู
3. เด็กหญิงณภัทร  อุปโภค
4. เด็กหญิงปภาวดี  รุ่งอินทร์
5. เด็กหญิงวัลลภา  กลิ่นซ้อน
6. เด็กหญิงสมิตา  จันเทส
 
1. นางลำพู  ชูประสิทธิ์
2. นางจันทร์ฉาย  ขมินธกูล
3. นางจรวยพร  ถาวรพงษ์
 
280 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กชายธราดล  ขวัญแก้ว
2. เด็กชายนิธิพนธ์  รุ่งกลิ่น
3. เด็กหญิงพรทิพา  ปานเพียร
4. เด็กหญิงสุธิดา  พิศการ
5. เด็กหญิงสุวรรณา  หว่างพุฒ
6. เด็กชายหาญรงค์  อาจรักษา
 
1. นายวัชรพันธ์  มีศร
 
281 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวจันทิมา  จันทร์โสทร
2. นางสาวณภัสนันท์  นาคเอม
3. นางสาวธัญญาเรศ  สุขหนุน
4. นางสาวสาริณี  รุ่นอ่อน
5. นางสาวสโรชา  ทุมเสน
6. นางสาวอัฉราภรณ์  ธนูศร
 
1. นางพเยาว์  ศรีพงษ์
2. นางสาวศรีนวล  ขิระนะ
3. นางสาววรนารถ  ตันพานิช
 
282 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. นางสาวกรรณิกา  สาริมา
2. เด็กชายตรัทเศศ  แย้มพลาย
3. นางสาวนิตยา  ทรัพย์สิน
4. นางสาวปุณยนุช  กริ่งทอง
5. นายศุภลักษณ์  คล้ายแก้ว
6. นางสาวอรนิภา  นิยมวัฒน์
 
1. นายจักรพันธ์  ประสมทรัพย์
2. นางศิริรัตน์  คำจันทร์
3. นางสิริพร  จ้อยโหมด
 
283 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  บุญอ่อน
2. เด็กหญิงณภัทร  พรรคมาตย์
3. เด็กหญิงภาวิณี  แย้มมาก
 
1. นายอนุชา  สาถิตย์
2. นางสาวศศิวิมล  พลเจียก
 
284 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงนันทกานต์  พันธุ์เอี่ยม
2. เด็กหญิงรัตติกานต์  คำคิด
3. เด็กหญิงเนรัญชลา  เตชะมณีสถิตย์
 
1. นายภิรมย์  จันทรสมบัติ
2. นางอรกัลยา  จันทรสมบัติ
 
285 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  ศิริรณรงค์
2. นางสาวณัฎฐณิชา  นุชบ้านป่า
3. นางสาวเสาวลักษณ์  สุรรัตน์
 
1. นางนิศารัตน์  ยกให้
2. นางอรกัลยา  จันทรสมบัติ
 
286 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นางสาวทติยาพรณ์  ทัพโพร้ง
2. นางสาวนรินทร์พร  มาสู่
3. นางสาววรรภา  ช้างสุวรรณ์
 
1. นายสุรศักดิ์  ประมูลชัย
2. นางลัดดาวัลย์  ประมูลชัย
 
287 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กชายจักรชัย  สมบัติ
2. เด็กชายจิระพงศ์  คำดี
3. นายธนพัฒน์  สอนฉุย
 
1. นายธนิตศักดิ์  พันธุ์นวล
2. นางธัญญ์ฐิตา  พันธ์นวล
 
288 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงนุชนภา  แอเขี่ยม
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ใจดี
3. เด็กหญิงเสาวนีย์  เทียบสุวรรณ
 
1. นางลำใย  ด้วงน้อย
 
289 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  สุขสวัสดิ์
2. นางสาวปาริษา  คำเอก
3. นางสาวสตรีรัตน์  เมืองทอง
 
1. นางลำใย  ด้วงน้อย
 
290 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นายธนสิน  เอี่ยมละออ
2. นายอวิรุทธ์  สระทอง
3. นายอัครพล  ขุนไกร
 
1. นายธนิตศักดิ์  พันธุ์นวล
2. นางธัญญ์ฐิตา  พันธุ์นวล
 
291 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  สิงห์สาธร
2. เด็กหญิงนุชนาถ   ลุนทอง
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ   พากเพียร
 
1. นางสาวยุพารัตน์  ยมจันทร์
2. นางธิดารัตน์  สมบูรณ์ศิลป์
 
292 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนภรณ์  แสงทับ
2. เด็กหญิงปริญาภรณ์  แสนสุข
3. เด็กหญิงภัณฑิลา  ชูเมือง
 
1. นางอรกัลยา  จันทรสมบัติ
2. นางนิศารัตน์  ยกให้
 
293 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 1. นางสาวทินมณี  แก้วมณี
2. นางสาววิลาสินี  จันทร์กลิ่น
3. นางสาวศศิธร  ทองทศ
 
1. นางสาววริศรา  ก๊กมาศ
2. นางสาวณัฎฐณิชา  มีศรี
 
294 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม 1. นางสาวจันทร์กีฬา  คุ้มภัยสวัสดิ์
2. นางสาวพรจรัส  กรัดคล้ำ
3. นายรณกฤต  ทองเต่าหมก
 
1. นางสาวมินนา  มูลประสิทธิ์
2. นางสาวเมธิณี  เนื้ออ่อน
 
295 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนาภรณ์   สิริไทย
2. เด็กหญิงอภิญญา  พันชนะ
3. เด็กหญิงอรพิมล  เพ็งน้อย
 
1. นางธิดารัตน์  สมบูรณ์ศิลป์
2. นางสาวยุพารัตน์  ยมจันทร์
 
296 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  เนียมหอม
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  ภู่พูล
3. เด็กหญิงมัญชุสา  สิงห์ทอง
 
1. นางอรกัลยา  จันทรสมบัติ
2. นางนิศารัตน์  ยกให้
 
297 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  จิตรทอง
2. นายรณชัช  เนตรแก้ว
3. นางสาววรัญญา  บัวคำ
 
1. นายอิสริยะ  สติใหม่
2. นางสาวณัฐธิดา  คงมี
 
298 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. นางสาวจิราพร  มงคลจักรวาฬ
2. นางสาวธนัชพร  ควรเสนาะ
3. นางสาวศศิประภา  เครือทอง
 
1. นางสิริพร  จ้อยโหมด
2. นางสาวสุภาวดี  สินเส็ง
 
299 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงรติกร  จันทร์มาก
2. เด็กหญิงวริศรา  เจริญสุข
3. เด็กหญิงเพชรรี  สิงหฬ
 
1. นางนิศารัตน์  ยกให้
2. นางอรกัลยา  จันทรสมบัติ
 
300 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญส่งวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงปรางทิพย์  แซ่อึ้ง
2. เด็กหญิงสวิตตา  ราชา
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  รักอิ่ม
 
1. นายสดายุ  สุขสวัสดิ์
2. นางสาวสุพัตรา  สิงใส
 
301 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. นางสาวนนทิญา  แก้วอารัญ
2. นางสาวสาวิตรี  ประสารสืบ
3. นางสาวสุวรรณวรี  เพชรไทย
 
1. นางสิริพร  จ้อยโหมด
2. นางสาววรรณวนัช  วงษ์หิรัญโสภณ
 
302 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. นางสาวพลอยไพลิน  เที่ยงอยู่
2. นายสมาธิ  อินหันต์
3. นายสหภาพ  พละสุข
 
1. นางศุภรา  ศิลปธร
2. นางณัฐชยาน์  แก้วไพฑูรย์
 
303 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. นางสาวนภศร  สระทอง
2. เด็กหญิงปาณิศา  เชิดรัมภ์
3. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ศรีสายหยุด
 
1. นางสาววรรณวนัช  วงษ์หิรัญโสภณ
2. นางสิริพร  จ้อยโหมด
 
304 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรรณศิริ  จิระกูล
2. เด็กหญิงสุทธิลักษณ์   เรือนดี
3. เด็กหญิงสุปรียา  ขำเงิน
 
1. นางพเยาว์  ศรีพงษ์
2. นายปัญญา  โสดถานา
 
305 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. นายณัฐพร  ศรีรัตน์
2. นายนันทกร  หย่ำวิลัย
3. นายสิทธิพร  เสือปรางค์
 
1. นางสิริพร  จ้อยโหมด
2. นางสาววรรณวนัช  วงษ์หิรัญโสภณ
 
306 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  สุขหนุน
2. นายศิวะดล  เขียวประไพ
3. นางสาวอาทิตยา  แซ่อึ้ง
 
1. นางพเยาว์  ศรีพงษ์
2. นายปัญญา  โสดถานา
 
307 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. เด็กชายนิธิกร  ทันใจ
 
1. นายอิสระ  บุตรมารศรี
 
308 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม 1. เด็กชายสุขสันต์  มินทยัก
 
1. นางเพชรากรณ์  เป็นใจ
 
309 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. เด็กชายศราวุฒิ  มะเส็ง
2. เด็กชายเหวินไท้  หวง
 
1. นายอิสระ  บุตรมารศรี