สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พิจิตรพิทยาคม 44 11 4 59 61 3 1 0 65
2 โพธิธรรมสุวัฒน์ 26 20 10 56 51 5 5 5 61
3 สระหลวงพิทยาคม 26 17 6 49 52 22 5 1 79
4 บางมูลนากภูมิวิทยาคม 26 15 9 50 46 10 11 0 67
5 ตะพานหิน 25 23 11 59 52 12 6 1 70
6 เขาทรายทับคล้อพิทยา 15 4 3 22 23 12 8 4 43
7 วังโมกข์พิทยาคม 13 10 6 29 36 19 5 4 60
8 บัณฑิตศึกษาลัย 10 11 9 30 24 24 12 4 60
9 สามง่ามชนูปถัมภ์ 9 14 9 32 30 14 6 2 50
10 เทศบาลบ้านปากทาง 9 10 5 24 29 8 6 2 43
11 สากเหล็กวิทยา 9 6 3 18 24 7 6 2 37
12 วังสำโรงวังหว้า 8 4 6 18 22 5 6 6 33
13 แหลมรังวิทยาคม 7 6 5 18 19 6 6 3 31
14 วังทรายพูนวิทยา 7 6 1 14 18 10 4 3 32
15 วัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54) 6 5 2 13 16 11 6 1 33
16 หนองโสนพิทยาคม 5 9 9 23 29 9 5 2 43
17 ดงเจริญพิทยาคม 5 4 3 12 15 6 8 3 29
18 วชิรบารมีพิทยาคม 5 3 2 10 10 6 8 3 24
19 กำแพงดินพิทยาคม 5 2 5 12 9 18 2 5 29
20 บุญส่งวิทยานุสรณ์ 5 2 4 11 9 6 1 0 16
21 ท่าเสาพิทยาคม 5 2 2 9 11 5 2 4 18
22 เยาวชนศึกษา 4 6 2 12 8 8 8 3 24
23 ทุ่งโพธิ์พิทยา 4 4 4 12 12 3 6 0 21
24 หัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 3 7 8 18 20 13 5 2 38
25 ดงเสือเหลืองพิทยาคม 3 5 4 12 17 7 8 3 32
26 อนุบาลวชิร 3 2 3 8 8 3 4 1 15
27 วันทีสถิตย์พิทยาคม 3 1 4 8 9 10 6 3 25
28 เนินปอรังนกชนูทิศ 3 1 3 7 9 1 4 0 14
29 บางลายพิทยาคม 3 0 2 5 4 2 7 4 13
30 อนุบาลพุทธชาติ 2 9 4 15 16 4 4 3 24
31 โพธิ์ไทรงามวิทยาคม 2 4 1 7 5 5 8 1 18
32 วังกรดพิทยา 2 2 4 8 6 7 6 0 19
33 ห้วยยาวพิทยาคม 2 1 2 5 8 3 4 3 15
34 พิบูลธรรมเวทวิทยา 2 1 2 5 5 3 7 5 15
35 เมธีพิทยา 1 6 6 13 15 6 2 3 23
36 สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม 1 5 3 9 8 10 2 4 20
37 วังตะกูราษฎร์อุทิศ 1 5 1 7 6 7 4 3 17
38 ราษฎร์บำรุง 1 2 0 3 3 1 2 1 6
39 วังงิ้ววิทยาคม 1 1 1 3 4 4 1 2 9
40 หัวเฉียว 1 1 0 2 1 2 2 2 5
41 เทศบาล 2 ตะพานหิน 0 6 3 9 11 8 7 2 26
42 ยอแซฟพิจิตร 0 4 3 7 4 4 3 2 11
43 พิจิตรอินเตอร์ 0 1 0 1 0 5 3 1 8
44 จันทวิทยา 0 0 3 3 1 4 3 0 8
รวม 312 258 177 747 766 338 225 103 1,329