สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พิจิตรพิทยาคม 61 3 1 0 65
2 สระหลวงพิทยาคม 52 22 5 1 79
3 ตะพานหิน 52 12 6 1 70
4 โพธิธรรมสุวัฒน์ 51 5 5 5 61
5 บางมูลนากภูมิวิทยาคม 46 10 11 0 67
6 วังโมกข์พิทยาคม 36 19 5 4 60
7 สามง่ามชนูปถัมภ์ 30 14 6 2 50
8 หนองโสนพิทยาคม 29 9 5 2 43
9 เทศบาลบ้านปากทาง 29 8 6 2 43
10 บัณฑิตศึกษาลัย 24 24 12 4 60
11 สากเหล็กวิทยา 24 7 6 2 37
12 เขาทรายทับคล้อพิทยา 23 12 8 4 43
13 วังสำโรงวังหว้า 22 5 6 6 33
14 หัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 20 13 5 2 38
15 แหลมรังวิทยาคม 19 6 6 3 31
16 วังทรายพูนวิทยา 18 10 4 3 32
17 ดงเสือเหลืองพิทยาคม 17 7 8 3 32
18 วัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54) 16 11 6 1 33
19 อนุบาลพุทธชาติ 16 4 4 3 24
20 ดงเจริญพิทยาคม 15 6 8 3 29
21 เมธีพิทยา 15 6 2 3 23
22 ทุ่งโพธิ์พิทยา 12 3 6 0 21
23 เทศบาล 2 ตะพานหิน 11 8 7 2 26
24 ท่าเสาพิทยาคม 11 5 2 4 18
25 วชิรบารมีพิทยาคม 10 6 8 3 24
26 กำแพงดินพิทยาคม 9 18 2 5 29
27 วันทีสถิตย์พิทยาคม 9 10 6 3 25
28 บุญส่งวิทยานุสรณ์ 9 6 1 0 16
29 เนินปอรังนกชนูทิศ 9 1 4 0 14
30 สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม 8 10 2 4 20
31 เยาวชนศึกษา 8 8 8 3 24
32 ห้วยยาวพิทยาคม 8 3 4 3 15
33 อนุบาลวชิร 8 3 4 1 15
34 วังกรดพิทยา 6 7 6 0 19
35 วังตะกูราษฎร์อุทิศ 6 7 4 3 17
36 โพธิ์ไทรงามวิทยาคม 5 5 8 1 18
37 พิบูลธรรมเวทวิทยา 5 3 7 5 15
38 ยอแซฟพิจิตร 4 4 3 2 11
39 วังงิ้ววิทยาคม 4 4 1 2 9
40 บางลายพิทยาคม 4 2 7 4 13
41 ราษฎร์บำรุง 3 1 2 1 6
42 จันทวิทยา 1 4 3 0 8
43 หัวเฉียว 1 2 2 2 5
44 พิจิตรอินเตอร์ 0 5 3 1 8
รวม 766 338 225 103 1,432