หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-pck41

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางศิรินทิพย์ ปิยธรรมวิบูลย์โรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
2. นางสาวกาญจนา แสงสุวรรณโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ เทพโสภาโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยากรรมการ
4. นางสาวธนาภรณ์ อินทิรักโรงเรียนอนุบาลวชิรกรรมการ
5. นางศิริพิมล ถาวรกูลโรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางสุทิน สุขกล่ำโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
2. นายภัทรพงษ์ จำปาวันโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
3. นายอัศวิน ถาวรศักดิ์โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
4. นางนิตยา ศรีชาติโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปาริฉัตร ประทุมวงศ์โรงเรียนยอแซฟพิจิตรกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณิศา บุญถึงโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นางแสงอรุณ เปี่ยมงามโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นางพนมพร เพชรอำไพโรงเรียนวังกรดพิทยากรรมการ
4. นางสาวสาลี่ ชาญณรงค์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
5. นางกองแก้ว เมทาโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นางสุกัญญา เทพสุริยวงศ์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางสายัณ สุขเกตุโรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคมกรรมการ
3. นางบังอร เหรียญเครือโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมกรรมการ
4. นางชวนพิศ รัตนแสงศรีโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
5. นางกุลิสรา ครุฑหลวงโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางอัมพา บุ่ยศิริรักษ์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ปัญจศิลโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
3. นางฉวีวรรณ เผ่าวิทยานนท์โรงเรียนวังสำโรงวังหว้ากรรมการ
4. นางบุษกร ท้าวทองโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมกรรมการ
5. นายพีรพงค์ จี่พิมายโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นางอรสา พันธุ์สดโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางดอกใหม่ ชื่นโพธิ์ชัยโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยากรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ แก้วเวชวงศ์โรงเรียนวังสำโรงวังหว้ากรรมการ
4. นายศักดิ์ แก้วสารพัดนึกโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
5. นายอัศวิน ถาวรศักดิ์โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวลำใย ทองใบโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
2. นางทักษวรรณ นวมครุฑโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยากรรมการ
3. นางสาวกาญจนา เจิมปลั่งโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
4. นางอรุณี บุญแก้วโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางยุราวรรณ สิงห์โตโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางภุมรี กรุดมหาราชโรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวปรางทิพย์ ฮอนบุตรโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
3. นางสมบัติ เทศขำโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
4. นางศิวิไล เป้าเพชรโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
5. นางจินตนา ทองผดุงโรจน์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวทัศนีย์ มงคลรัตน์โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นางสาวสุธาสินี พรมแตงโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
3. นางขนิษฐา ทองแจ่มโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวธัญลักษณ์ จุ้ยเรืองโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
5. นายกีรติ งามเลิศโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นางกมลวรรณ รุ่งเรืองศรีโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นายสมเจตน์ พันธุ์พรมโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
3. นายพร้อมพนิต เกตุทิพย์โรงเรียนตะพานหินกรรมการ
4. นายอนุชา สาถิตย์โรงเรียนท่าเสาพิทยาคมกรรมการ
5. นางอุไร มณีโชติโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นายสุรพงศ์ เผ่าวิทยานนท์โรงเรียนตะพานหินกรรมการ
2. นางบุญชอบ สายทองโรงเรียนสรรเพชญอัฎฐมาพิทยาคมกรรมการ
3. นางอมรา ศิริสุนทรโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีถิรดล จันทร์เชื้อโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยากรรมการ
5. นางจินตนา แพรเขียวโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นายวิเชียร คุ้มคูณโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
2. นางสาวมนัสนันท์ ภู่หนูโรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
3. นางประภาพรรณ วงศ์บ้านฉางโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
4. นางรวิวรรณ พิมพาวะโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
5. นางอุไร เพ็ชรพงษ์โรงเรียนสรรเพชญอัฎฐมาพิทยาคมกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสมใจ พละกสิกรโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นางเครือมาส คำเขียนโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นางวรวรรณ ยินดีโรงเรียนวังกรดพิทยากรรมการ
4. นางมาลี คามเกตุโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
5. นายนิธิพล พุฒิโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสุนทรา คัชมาตย์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางวลัยพรรณ กมเลศรังสรรค์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
3. นางจริยา ฟักเงินโรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
4. นางบุญเจือ ดิษฐไชยวงศ์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
5. นางเหมือนฝัน บุรกิจภาชัยโรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุภา ดีมีโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
2. นางเปรียววลี ชมประเสริฐโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางกาญจนา ธนะมั่นโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
4. นางอาภามาส อุษณรัศมีโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
5. นายฤทธิ์ สายอุ่นใจโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาววรัญญา ปาริจฉัตต์โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
2. นางพัชรีญา สุวรรณคีรีโรงเรียนวังสำโรงวังหว้ากรรมการ
3. นางศรีไพร จันทร์ทักษ์โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยากรรมการ
4. นางสาวพนิดา สมบูรณ์โรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
5. นางศศิภา หอมสะอาดโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางสุภา ดีมีโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
2. นายประจักษ์ พัฒนพงษ์ศักดิ์โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
3. นางเปรียววลี ชมประเสริฐโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางกาญจนา ธนะมั่นโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
5. นางอาภามาส อุษณรัศมีโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นางสาววรัญญา ปาริจฉัตต์โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
2. นางศรีไพร จันทร์ทักษ์โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยากรรมการ
3. นางสาวพนิดา สมบูรณ์โรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
4. นางศศิภา หอมสะอาดโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคมกรรมการ
5. นางพัชรีญา สุวรรณคีรีโรงเรียนวังสำโรงวังหว้ากรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา มีชูโภชน์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวนวพร กลีบประทุมโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
3. นางศิริวรรณ เมืองเหลือโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายทยุทธ์ สาลีจันทร์โรงเรียนแหลมรังวิทยาคมกรรมการ
2. นายฌานวัฒน์ นิ่มสวัสดิ์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววาสนา ต่อมยิ้มโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
4. นางสาวพรพรรษา เชื้อวีระชนโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา จำนงพรมโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวธรารัตน์ ทับทิมโรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ ใบยาโรงเรียนวังสำโรงวังหว้ากรรมการ
3. นางนพคุณ บุญพระคุ้มครองโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกุสุมา แย้มครวญโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
5. นางมิ่งขวัญ ศรีสนธ์โรงเรียนตะพานหินกรรมการ
6. นางสาวบุญญรัตน์ สินทรัพย์โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวณพัชญ์ปภา กิ่งรังสาดโรงเรียนอนุบาลวชิรกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางนิตยา สายแววโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคมกรรมการ
2. นางมุกดา ใจรักษาโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
3. นางสาวยุพารัตน์ ยมจันทร์โรงเรียนแหลมรังวิทยาคมกรรมการ
4. นางปรียาภรณ์ ชาติวรรณโรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศกรรมการ
5. นางสาวผุสดี กล่อมวงษ์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
6. นางตติยา จตุรไพบูลย์กุลโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
7. นายนวพล ชัยชนะโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
8. นายสมศักดิ์ ทับทิมโรงเรียนสรรเพชญอัฎฐมาพิทยาคมกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางวิมล อินทร์ประสิทธิ์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางชัญญานุช สุวรรณ์ทาโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
3. นางจินดาภรณ์ มากมูลโรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศกรรมการ
4. นางสาวพรเพชร สิงห์สังข์โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
5. นางก่อฉัตร วารินสะอาดโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
6. นางหฤทัย อุดคำมีโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
7. นางสาวทับทิม หลิ่มบางอิฐโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวณิชกมล มีศิริโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
2. นางสุพรรณี มีศรโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอัญชลี ม่วงแจ่มโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
4. นางสาวพัณนิดา ใจยาโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
5. นางดาว เมืองสองโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
6. นางบุตรี อุชุภาพโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวบุปผา สันตวาโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวศิริณภา บุญวัฒน์โรงเรียนอนุบาลวชิรกรรมการ
3. นางวิไล ปานแสงโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเสาวนีย์ มูลคำโรงเรียนดงเจริญพิทยาคมกรรมการ
5. นางเครือวัลย์ บุญพวงโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางมณทิรา กันมาโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นางกฤษณา พุ่มชาวสวนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุวิภา กุศลวงษ์โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจิฬัชญา เพียรเงินโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
5. นางณัฎฐิรา คำพันธ์โรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจุฬาลักษณ์ ม่วงดิษฐ์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางวาสนา เอี่ยมราคินโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยากรรมการ
3. นางสาวละออง คิมอิ๋งโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววัชรี สายโตโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐกิตติ์ วันประเสริฐโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุดาทิพย์ พลสวัสดิ์โรงเรียนยอแซฟพิจิตรกรรมการ
7. นางสุธิดา เรืองฤทธิ์โรงเรียนวังสำโรงวังหว้ากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายสราวุธ กิ่งภาพโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
2. นายพงษ์เทพ สุระสมบัติพัฒนาโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปริณดา วิเศษผลโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
4. นายพีระ กล้าวิกรณ์โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
5. นายธนพล ถัดทะพงษ์โรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
6. นางสาวพจีพร ศรีแก้วโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
7. นายวุฒิกร พันธุ์หวยพงศ์โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวชุดาภา อาจยาทาโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางงามจิตต์ หน่อมากโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
3. นางนารีรัตน์ สุขเรืองโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ ดำรงชัยโรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศกรรมการ
5. นางนิตยา วิลัยรัตน์โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
6. นางสาวนลพรรณ เทศแก้วโรงเรียนอนุบาลธรรมศาสตร์กรรมการ
7. นางภัครมัย ด้วงฉุนโรงเรียนเมธีพิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสาวทวีรัตน์ รัชตรุ่งโรจน์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นายธนพล ถัดทะพงษ์โรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
3. นางสาวจินตนา ประสมทองโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ ดำรงชัยโรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศกรรมการ
5. นางนิตยา วิลัยรัตน์โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางรัชนี โสดถานาโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นายอิศรา อยู่หว่างโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
3. นางสุวรรณา ธงไชยโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
4. นางชวนพิศ พรมเภาโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
5. นางสาววนิดา อินโอภาสโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์กรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางอังคณา จันทรประเสริฐโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางวราภรณ์ เนียมประเสริฐโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมกรรมการ
3. นายอำนาจ ลอสวัสดิ์โรงเรียนแหลมรังวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววารินทร์ พรหมอยู่โรงเรียนตะพานหินกรรมการ
5. นางสมควร องอาจโรงเรียนวังกรดพิทยากรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายวรวุฒิ หาญพงศ์เจริญโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ ฉายศรีโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุริยา ทองดอนพุ่มโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
4. สิบโทเกียรติศักดิ์ จันทร์ดีโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคมกรรมการ
5. นายวุฒิกร พันธุ์หวยพงศ์โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
6. นายกรไกร ภูมิไสวโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
7. นางสาวดวงจันทร์ แก้วบัวดีโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายวรวุฒิ หาญพงศ์เจริญโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ ฉายศรีโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุริยา ทองดอนพุ่มโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
4. สิบโทเกียรติศักดิ์ จันทร์ดีโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคมกรรมการ
5. นายวุฒิกร พันธุ์หวยพงศ์โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
6. นายกรไกร ภูมิไสวโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
7. นางสาวดวงจันทร์ แก้วบัวดีโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นายวรวุฒิ หาญพงศ์เจริญโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ ฉายศรีโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุริยา ทองดอนพุ่มโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
4. สิบโทเกียรติศักดิ์ จันทร์ดีโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคมกรรมการ
5. นายวุฒิกร พันธุ์หวยพงศ์โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
6. นายกรไกร ภูมิไสวโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
7. นางสาวดวงจันทร์ แก้วบัวดีโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางจิดาภา อันผาสุขโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นายรัฐกิตติ์ สุคนธ์ปิยสิริโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นายนิรุตติ์ หัทยังโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
4. นางสาวอัญญรัตน์ ฉายทองโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ เรืองฤทธิ์โรงเรียนวังสำโรงวังหว้ากรรมการ
2. นางวิไล เขียวพุ่มพวงโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุกานดา แก้วลอยโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
4. นางอมรวดี พรหมใจบุญโรงเรียนอนุบาลวชิรกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวภัทริน เย็นขันโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมกรรมการ
2. นางทิวาวรรณ มะพงษ์เพ็งโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายเกรียงไกร ทัพใหญ่ โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
4. นางสมพร แสงฤทธิ์โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคมกรรมการ
5. นางพินิจ บุญอินทร์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวอมรรัตน์ เจริญทิมโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางบุณฑริกกา บุญเกษมโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
3. นางสาวจรรยา ทองชุบโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางพินิจ บุญอินทร์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางสาวเพ็ญจันทร์ อรุณรัตน์โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยากรรมการ
2. นางสาวอัมพร สารวัตรโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นายกิตติทัศน์ บุญยสาระนัยโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
4. นางสาวพิมพ์ใจ สมศรีโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นางสายลม พุดทรัพย์โรงเรียนตะพานหินกรรมการ
2. นายเกื้อสิรกาณฑ์ ศรีมิตรานนท์โรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
3. นายไกรวิทย์ ดีไทยโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายพิษณุ มรรณทัตโรงเรียนวังกรดพิทยากรรมการ
2. นางสาวกุหลาบ ภู่ผะกาโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นางทิพย์วรรณ นามโสวรรณโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
4. นางลิ้นจี่ พิบูลศิลป์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ ทองแจ่มโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
2. นางสุขศรี เจ๊กมาโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
3. นายนิกร อินจันทร์โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศกรรมการ
4. นางศิริพร พัวศรีโรงเรียนเมธีพิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางธีรารัตน์ จุลพันธ์โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นางสาวอาภรณ์พรรณ หอมเจริญโรงเรียนเมธีพิทยากรรมการ
3. นางสมนึก ลือมงคลโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
4. นางครองทรัพย์ มณีวรรณโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
5. นายอุบล พิมพาวะโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางทองหยิบ บุษบกโรงเรียนดงเจริญพิทยาคมกรรมการ
2. นางปราณี ดำมินเสกโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นางเสาวณี สวยสมโรงเรียนวังสำโรงวังหว้ากรรมการ
4. นางศิริรัตน์ สรณ์สิรินาคะโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยากรรมการ
5. นางสุภาพร ทัพใหญ่โรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นายณัฐพล พุ่มไสวโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์กรรมการ
2. นางนิษณา วัลลภโรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศกรรมการ
3. นางสาวอุทุมพร สุริยวงศ์โรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางนิตยา อ่อนจันทร์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางสมควร อานทองโรงเรียนวังสำโรงวังหว้ากรรมการ
3. นางวิรัลพัชร อังคชูชัยวงศ์โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
4. นายวัชรพงศ์ มีศรโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ แรงขิงโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางชลธิชา ชูชีพโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
2. นางกลิ่นแก้ว อินตาเพ็ชรโรงเรียนวังสำโรงวังหว้ากรรมการ
3. นางฐิตินันท์ สุขสวาสดิ์โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
4. นายถนอมพงษ์ จันอ้นโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางธีริศรา ชาวสวนโรงเรียนอนุบาลพุทธชาติกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายสุรพล สมสกุลโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
2. นายอนันทิราช ลี้สกุลโรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
3. นายสิทธิพร เทพนาคินโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคมกรรมการ
4. นางดริยา คงต่อโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคมกรรมการ
5. นายวรพงษ์ ประเสริฐศรีโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายเอกชัย นุใจมาโรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคมกรรมการ
2. นางรัชกรณ์ ทองจั่นโรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหินกรรมการ
3. นายมานพ บุญยิ่งโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยากรรมการ
4. นางสาวปาริฉัตร ฟักเกตุโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายเอกชัย นุใจมาโรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคมกรรมการ
2. นางรัชกรณ์ ทองจั่นโรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหินกรรมการ
3. นายมานพ บุญยิ่งโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยากรรมการ
4. นางสาวปาริฉัตร ฟักเกตุโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายภานุ ชุ่มใจโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายภาณุสิษฐ์ ม่วงดิษฐ์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
2. นายภูวนาท ตระกูลเมฆาโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
3. นายวีระ สิงหนารถโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกนกทิพย์ แซ่อึงโรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
5. นายสุขุมพัฒน์ กันธะมาโรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายภูวนาท ตระกูลเมฆาโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
2. นายวีระ สิงหนารถโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกนกทิพย์ แซ่อึงโรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
4. นายสุขุมพัฒน์ กันธะมาโรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศกรรมการ
5. นายภาณุสิษฐ์ ม่วงดิษฐ์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายบุญสม ใจขันธ์โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นายอิสระ บุตรมารศรีโรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ นิติสกุลชัยโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
4. นางรัชกรณ์ ทองจั่นโรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหินกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายบุญสม ใจขันธ์โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นายอิสระ บุตรมารศรีโรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ นิติสกุลชัยโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
4. นางรัชกรณ์ ทองจั่นโรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหินกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายธีรยุทธ เจียมวิศิษฐ์กุลโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
2. นายวิโรจน์ อานทองโรงเรียนวังสำโรงวังหว้ากรรมการ
3. นายธเนศ โกวิทย์โรงเรียนแหลมรังวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายธีรยุทธ เจียมวิศิษฐ์กุลโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
2. นายวิโรจน์ อานทองโรงเรียนวังสำโรงวังหว้ากรรมการ
3. นายธเนศ โกวิทย์โรงเรียนแหลมรังวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางขวัญใจ โสภากาศโรงเรียนวังทรายพูนวิทยากรรมการ
2. นางลักษณา มีนาวงศ์โรงเรียนเมธีพิทยากรรมการ
3. นางวิไล รุ่งเรืองชัยสิทธิ์โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัยกรรมการ
4. นายภาณุสิษฐ์ ม่วงดิษฐ์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
5. นางพิชยาพัชน์ กลิ่นสายหยุดโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายจำเริญศักดิ์ สุดคุ้มโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา เพ็งแตงโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
3. นายกฤษณพงษ์ กรรณิกาโรงเรียนท่าเสาพิทยาคมกรรมการ
4. นายพิษณุ วิชนีโรงเรียนยอแซฟพิจิตรกรรมการ
5. นายพลสิทธิ์ ฤทธิคงโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายจำเริญศักดิ์ สุดคุ้มโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา เพ็งแตงโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมกรรมการ
3. นายกฤษณพงษ์ กรรณิกาโรงเรียนท่าเสาพิทยาคมกรรมการ
4. นายพิษณุ วิชนีโรงเรียนยอแซฟพิจิตรกรรมการ
5. นายพลสิทธิ์ ฤทธิคงโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายจสินทร์ ถมยาโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นายภูเบศ ภวัตพิบูลโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นายพสุธันย์ จูทัยโรงเรียนแหลมรังวิทยาคมกรรมการ
4. นายประสาร พัฒยาโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายจสินทร์ ถมยาโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นายภูเบศ ภวัตพิบูลโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นายพสุธันย์ จูทัยโรงเรียนแหลมรังวิทยาคมกรรมการ
4. นายประสาร พัฒยาโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคมกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายอภิเชฐ คงรอดโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
2. นางมัทนพร เลิศวีรศิลป์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
3. นายไชยเชษฐ์ วรนุชโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
4. นายธีรวัต เอี่ยมดีโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
5. นางเมตตา พลประถมโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายอภิเชฐ คงรอดโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
2. นางมัทนพร เลิศวีรศิลป์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
3. นายไชยเชษฐ์ วรนุชโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
4. นายธีรวัต เอี่ยมดีโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
5. นางเมตตา พลประถมโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายอภิเชฐ คงรอดโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
2. นางมัทนพร เลิศวีรศิลป์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
3. นายไชยเชษฐ์ วรนุชโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
4. นายธีรวัต เอี่ยมดีโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
5. นางเมตตา พลประถมโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายอภิเชฐ คงรอดโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
2. นางมัทนพร เลิศวีรศิลป์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
3. นายไชยเชษฐ์ วรนุชโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
4. นายธีรวัต เอี่ยมดีโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
5. นางเมตตา พลประถมโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายอภิเชฐ คงรอดโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
2. นางมัทนพร เลิศวีรศิลป์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
3. นายไชยเชษฐ์ วรนุชโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
4. นายธีรวัต เอี่ยมดีโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
5. นางเมตตา พลประถมโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายอภิเชฐ คงรอดโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
2. นางมัทนพร เลิศวีรศิลป์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
3. นายไชยเชษฐ์ วรนุชโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
4. นายธีรวัต เอี่ยมดีโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
5. นางเมตตา พลประถมโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายอภิเชฐ คงรอดโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
2. นางมัทนพร เลิศวีรศิลป์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
3. นายไชยเชษฐ์ วรนุชโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
4. นายธีรวัต เอี่ยมดีโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
5. นางเมตตา พลประถมโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายอภิเชฐ คงรอดโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
2. นางมัทนพร เลิศวีรศิลป์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
3. นายไชยเชษฐ์ วรนุชโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
4. นายธีรวัต เอี่ยมดีโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
5. นางเมตตา พลประถมโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ มาคำโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
2. นางสาววิไลรัตน์ ศรีทองโรงเรียนสรรเพชญอัฎฐมาพิทยาคมกรรมการ
3. นายประพัฒน์ ทัพซ้ายโรงเรียนห้วยยาวพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววรนุช ประดิษฐพงษ์โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
5. นายรักชาติ นาครัตน์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายสุวิทย์ มาคำโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
2. นางสาววิไลรัตน์ ศรีทองโรงเรียนสรรเพชญอัฎฐมาพิทยาคมกรรมการ
3. นายประพัฒน์ ทัพซ้ายโรงเรียนห้วยยาวพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววรนุช ประดิษฐพงษ์โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
5. นายรักชาติ นาครัตน์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ มาคำโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
2. นางสาววิไลรัตน์ ศรีทองโรงเรียนสรรเพชญอัฎฐมาพิทยาคมกรรมการ
3. นายประพัฒน์ ทัพซ้ายโรงเรียนห้วยยาวพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววรนุช ประดิษฐพงษ์โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
5. นายรักชาติ นาครัตน์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายสุวิทย์ มาคำโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
2. นางสาววิไลรัตน์ ศรีทองโรงเรียนสรรเพชญอัฎฐมาพิทยาคมกรรมการ
3. นายประพัฒน์ ทัพซ้ายโรงเรียนห้วยยาวพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววรนุช ประดิษฐพงษ์โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
5. นายรักชาติ นาครัตน์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ มาคำโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
2. นางสาววิไลรัตน์ ศรีทองโรงเรียนสรรเพชญอัฎฐมาพิทยาคมกรรมการ
3. นายประพัฒน์ ทัพซ้ายโรงเรียนห้วยยาวพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววรนุช ประดิษฐพงษ์โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
5. นางอารีรัตน์ เถาสมบูรณ์โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายสุวิทย์ มาคำโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
2. นางสาววิไลรัตน์ ศรีทองโรงเรียนสรรเพชญอัฎฐมาพิทยาคมกรรมการ
3. นายประพัฒน์ ทัพซ้ายโรงเรียนห้วยยาวพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววรนุช ประดิษฐพงษ์โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
5. นายรักชาติ นาครัตน์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ มาคำโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
2. นางสาววิไลรัตน์ ศรีทองโรงเรียนสรรเพชญอัฎฐมาพิทยาคมกรรมการ
3. นายประพัฒน์ ทัพซ้ายโรงเรียนห้วยยาวพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววรนุช ประดิษฐพงษ์โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
5. นางอารีรัตน์ เถาสมบูรณ์โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายสุวิทย์ มาคำโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
2. นางสาววิไลรัตน์ ศรีทองโรงเรียนสรรเพชญอัฎฐมาพิทยาคมกรรมการ
3. นายประพัฒน์ ทัพซ้ายโรงเรียนห้วยยาวพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววรนุช ประดิษฐพงษ์โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
5. นางอารีรัตน์ เถาสมบูรณ์โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ มาคำโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
2. นางสาววิไลรัตน์ ศรีทองโรงเรียนสรรเพชญอัฎฐมาพิทยาคมกรรมการ
3. นายประพัฒน์ ทัพซ้ายโรงเรียนห้วยยาวพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววรนุช ประดิษฐพงษ์โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
5. นายธีรวัต เอี่ยมดีโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายสุวิทย์ มาคำโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
2. นางสาววิไลรัตน์ ศรีทองโรงเรียนสรรเพชญอัฎฐมาพิทยาคมกรรมการ
3. นายประพัฒน์ ทัพซ้ายโรงเรียนห้วยยาวพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววรนุช ประดิษฐพงษ์โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
5. นายธีรวัต เอี่ยมดีโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายอภิเชฐ คงรอดโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
2. นางมัทนพร เลิศวีรศิลป์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
3. นายไชยเชษฐ์ วรนุชโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
4. นางสาววิไลรัตน์ ศรีทองโรงเรียนสรรเพชญอัฎฐมาพิทยาคมกรรมการ
5. นายรักชาติ นาครัตน์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายอภิเชฐ คงรอดโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
2. นางมัทนพร เลิศวีรศิลป์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
3. นายไชยเชษฐ์ วรนุชโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
4. นางสาววิไลรัตน์ ศรีทองโรงเรียนสรรเพชญอัฎฐมาพิทยาคมกรรมการ
5. นายรักชาติ นาครัตน์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายสุวิทย์ มาคำโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
2. นางสาววิไลรัตน์ ศรีทองโรงเรียนสรรเพชญอัฎฐมาพิทยาคมกรรมการ
3. นายประพัฒน์ ทัพซ้ายโรงเรียนห้วยยาวพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววรนุช ประดิษฐพงษ์โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
5. นายรักชาติ นาครัตน์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายอภิเชฐ คงรอดโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
2. นางมัทนพร เลิศวีรศิลป์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
3. นายไชยเชษฐ์ วรนุชโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
4. นายธีรวัต เอี่ยมดีโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
5. นางเมตตา พลประถมโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นางเมตตา พลประถมโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
2. นางมัทนพร เลิศวีรศิลป์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
3. นายไชยเชษฐ์ วรนุชโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
4. นายอภิเชฐ คงรอดโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
5. นายธีรวัต เอี่ยมดีโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายสุวิทย์ มาคำโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
2. นายธีรวัต เอี่ยมดีโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
3. นายประพัฒน์ ทัพซ้ายโรงเรียนห้วยยาวพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววรนุช ประดิษฐพงษ์โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
5. นางเมตตา พลประถมโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายภูเบศก์ เข็มทองโรงเรียนดงเจริญพิทยาคมกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ แสงมณีโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
3. นายยุทธนา เตชรังศรีโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
4. นายอรุณวัฒน์ อินทร์แนมโรงเรียนสามง่ามชนูปภัมภ์กรรมการ
5. นายสมศักดิ์ โมราสวัสดิ์โรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
6. นายสงกรานต์ พลประถมโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายภูเบศก์ เข็มทองโรงเรียนดงเจริญพิทยาคมกรรมการ
2. นายยุทธนา เตชรังศรีโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
3. นายอรุณวัฒน์ อินทร์แนมโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายสมศักดิ์ โมราสวัสดิ์โรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
5. นายสงกรานต์ พลประถมโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
6. นายสุรศักดิ์ แสงมณีโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายสงกรานต์ พลประถมโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ แสงมณีโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
3. นายภูเบศก์ เข็มทองโรงเรียนดงเจริญพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายสงกรานต์ พลประถมโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ แสงมณีโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
3. นายภูเบศก์ เข็มทองโรงเรียนดงเจริญพิทยาคมกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ โมราสวัสดิ์โรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
5. นายยุทธนา เตชรังศรีโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
6. นายอภิเมธ หว่างคีรีโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอภิเมธ หว่างคีรีโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
2. นายชรินทร์ พลลาโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยากรรมการ
3. นายฤทธิไกร สุตาโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
4. นายสมชาย สุขดิษฐ์สพม.เขต 41กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายชรินทร์ พลลาโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยากรรมการ
2. นายอภิเมธ หว่างคีรีโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
3. นายฤทธิไกร สุตาโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
4. นายสมชาย สุขดิษฐ์สพม.41(กพ.-พล.)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอภิเมธ หว่างคีรีโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
2. นายชรินทร์ พลลาโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยากรรมการ
3. นายฤทธิไกร สุตาโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
4. นายสมชาย สุขดิษฐ์สพม.เขต 41กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายชรินทร์ พลลาโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยากรรมการ
2. นายฤทธิไกร สุตาโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
3. นายอภิเมธ หว่างคีรีโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
4. นายสมชาย สุขดิษฐ์สพม.41(กพ.-พล.)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพิษณุ ตุ้มสุวรรณโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
2. นางอารีรัตน์ เถาสมบูรณ์โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวโชติกา นิลมะณีโรงเรียนสระประทุม(มิตรภาพที่ 54)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายพิษณุ ตุ้มสุวรรณโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
2. นางสาวโชติกา นิลมะณีโรงเรียนสระประทุม(มิตรภาพที่ 54)กรรมการ
3. นางสาวพนิดา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวโชติกา นิลมะณีโรงเรียนสระประทุม(มิตรภาพที่ 54)กรรมการ
2. นายพิษณุ ตุ้มสุวรรณโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
3. นางอารีรัตน์ เถาสมบูรณ์โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายพิษณุ ตุ้มสุวรรณโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
2. นายบุญเจตน์ เถาสมบูรณ์โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวโชติกา นิลมะณีโรงเรียนสระประทุม (มิตรภาพที่ 54)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพันธุ์ สุวรรณบัณฑิตโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมกรรมการ
2. นายวรจักษ์ ชาวด่านโรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
3. นายพสิษส์ ทีดีโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสิทธิพันธุ์ สุวรรณบัณฑิตโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมกรรมการ
2. นายวรจักษ์ ชาวด่านโรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
3. นายพสิษส์ ทีดีโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพันธุ์ สุวรรณบัณฑิตโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมกรรมการ
2. นายวรจักษ์ ชาวด่านโรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
3. นายพสิษส์ ทีดีโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสิทธิพันธุ์ สุวรรณบัณฑิตโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมกรรมการ
2. นายวรจักษ์ ชาวด่านโรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
3. นายพสิษส์ ทีดีโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายบุญเจตน์ เถาสมบูรณ์โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
2. นางสาวจามจุรี ทองคำโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวโติกา นิลมาณีโรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายบุญเจตน์ เถาสมบูรณ์โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
2. นายกรกช ภูสำเภาโรงเรียนอนุบาลพุทธชาติกรรมการ
3. นางสาวจามจุรี ทองคำโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพนิดา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายบุญเจตน์ เถาสมบูรณ์โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
2. นายกรกช ภูสำเนาโรงเรียนอนุบาลพุทธชาติกรรมการ
3. นางสาวจามจุรี ทองคำโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพนิดา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายบุญเจตน์ เถาสมบูรณ์โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
2. นายกรกช ภูสำเนาโรงเรียนอนุบาลพุทธชาติกรรมการ
3. นางสาวจามจุรี ทองคำโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพนิดา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6
1. นายสุรศักดิ์ แสงมณีโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
2. นายสงกรานต์ พลประถมโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
3. นายยุทธนา เตชรังศรีโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายยุทธนา เตชรังศรีโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นายสงกรานต์ พลประถมโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ แสงมณีโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายยุทธนา เตชรังศรีโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นายสงกรานต์ พลประถมโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ แสงมณีโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางเบญจวรรณ โหมดชังโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางศิริวรรณ สมสกุล โรงเรียนตะพานหินกรรมการ
3. นางสาวสุจิตรา ศรีสุวรรณโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
4. นายไตรภพ กองจันทร์โรงเรียนวังสำโรงวังหว้ากรรมการ
5. นางสาวสวณี บุญอินทร์โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางเบญจวรรณ โหมดชังโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวสุจิตรา ศรีสุวรรณโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน์ โตเทศโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
4. นายไตรภพ กองจันทร์โรงเรียนวังสำโรงวังหว้ากรรมการ
5. นางสาวสวณี บุญอินทร์โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางเบญจวรรณ โหมดชังโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางกนกวรรณ บุญเสรฐโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นางศิริวรรณ สมสกุล โรงเรียนตะพานหินกรรมการ
4. นางสาวธิดารัตน์ โตเทศโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
5. นางสาววรรณพร สงแจ้งโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางเบญจวรรณ โหมดชังโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางกนกวรรณ บุญเสรฐโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นายไตรภพ กองจันทร์โรงเรียนวังสำโรงวังหว้ากรรมการ
4. นางสาวสุจิตรา ศรีสุวรรณโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
5. นางสาววรรณพร สงแจ้งโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางเบญจวรรณ โหมดชังโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวสุจิตรา ศรีสุวรรณโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
3. นางสาววรรณพร สงแจ้งโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์กรรมการ
4. นางภัทราพร นิธิธรรมกรโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
5. นางสาวสวณี บุญอินทร์โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางศิริวรรณ สมสกุล โรงเรียนตะพานหินกรรมการ
2. นางเบญจวรรณ โหมดชังโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ พนารักษ์โรงเรียนตะพานหินกรรมการ
4. นายชลรวี อ้นอินทร์โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคมกรรมการ
5. นายไตรภพ กองจันทร์โรงเรียนวังสำโรงวังหว้ากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางเบญจวรรณ โหมดชังโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางกนกวรรณ บุญเสรฐโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นางศิริวรรณ สมสกุล โรงเรียนตะพานหินกรรมการ
4. นางธิดารัตน์ โตเทศโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
5. นางสาวจุฬารัตน์ เกิดเพ็งโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางเบญจวรรณ โหมดชังโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางกนกวรรณ บุญเสรฐโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นางศิริวรรณ สมสกุล โรงเรียนตะพานหินกรรมการ
4. นางธิดารัตน์ โตเทศโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
5. นางสาวจุฬารัตน์ เกิดเพ็งโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางสาวจุฬารัตน์ เกิดเพ็งโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวสวณี บุญอินทร์โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายชลรวี อ้นอินทร์โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางสาวจุฬารัตน์ เกิดเพ็งโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวสวณี บุญอินทร์โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายชลรวี อ้นอินทร์โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคมกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวนารีรัตน์ จันทร์งามโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาววราภัสร์ ถามูลโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
3. นางสาวอารีย์ แสงพระเวชโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
4. นางปาวรินทร์ ภักดีโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวฉันทนา ชะนะคุณโรงเรียนสามกรรมการ
6. MissYang Yue Yangโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายปริญญา พวงทองโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ แซ่โกโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวชณัฐา พงษ์พิทักษ์โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
4. นายสมบูรณ์ แซ่ตั้งโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
5. นางสาวฉันทนา ชะนะคุณโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
6. MissYang Yue Yangโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
7. MissZhang Fanโรงเรียนหัวเฉียวกรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวสุรีวัลย์ สงวนให้โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวธารารัตน์ โฉมสุขโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. Mr.Sasaki Hiroshiโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
4. นางสาวลัคณา มันตะวัตรโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุดหทัย ขมินทกูลโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
6. นายจตุรงค์ นรมัตถ์โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
7. Miss Riho Tachibanaโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวสุดหทัย ขมินทกูลโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นายจตุรงค์ นรมัตถ์โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
3. MissRiho Tachibanaโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวลัคณา มันตะวัตรโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
5. นางสุรีวัลย์ สงวนให้โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวธารารัตน์ โฉมสุขโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
7. Mr. Sasaki Hiroshiโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวสุขจิตร ไชยูปถัมภ์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางสุภาพร พิชญ์ภักดีอนันต์โรงเรียนตะพานหินกรรมการ
3. นางณัฐธภา ตันติเจริญโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวสายสุนีย์ สิงห์เวียงโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
2. นางสาวรุจิรา มาลีโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
3. นางสาวนารีรัตน์ จันทร์งามโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
4. นายสมบูรณ์ แซ่ตั้งโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
5. นางสาวอุบลวรรณ ลือชาโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายปริญญา พวงทองโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ แซ่โกโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววราพร ศรีอินทร์โรงเรียนตะพานหินกรรมการ
4. นายสมบูรณ์ แซ่ตั้งโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
5. นางสาวอุบลวรรณ ลือชาโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายจตุรงค์ นรมัตถ์โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
2. นางนันท์นภัส น่าบัณฑิตโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
3. นางสุรีวัลย์ สงวนให้โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุดหทัย ขมินทกูลโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวธารารัตน์ โฉมสุขโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
6. Mr. Sasaki Hiroshiโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
7. MissRiho Tachibanaโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวสุดหทัย ขมินทกูลโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวธารารัตน์ โฉมสุขโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. Mr.Sasaki Hiroshiโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
4. นายจตุรงค์ นรมัตถ์โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
5. นางนันท์นภัส น่าบัณฑิตโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
6. นางสาวสุรีวัลย์ สงวนให้โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
7. MissRiho Tachibanaโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวสุขจิตร ไชยูปถัมภ์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางสุภาพร พิชญ์ภักดีอนันต์โรงเรียนตะพานหินกรรมการ
3. นางณัฐธภา ตันติเจริญโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวสายสุนีย์ สิงห์เวียงโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
2. นางสาวชณัฐา พงษ์พิทักษ์โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอารีย์ แสงพระเวชโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอุบลวรรณ ลือชาโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวสุดหทัย ขมินทกูลโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นายจตุรงค์ นรมัตถ์โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
3. MissRiho Tachibanaโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวธารารัตน์ โฉมสุขโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุรีวัลย์ สงวนให้โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
6. นางนันท์นภัส นำบัณฑิตโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
7. Mr.Sasaki Hiroshiโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวสุขจิตร ไชยูปถัมภ์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางสุภาพร พิชญ์ภักดีอนันต์โรงเรียนตะพานหินกรรมการ
3. นางณัฐธภา ตันติเจริญโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาววราพร ศรีอินทร์โรงเรียนตะพานหินกรรมการ
2. นางสาวรุจิรา มาลีโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ แซ่โกโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอุบลวรรณ ลือชาโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวสุรีวัลย์ สงวนให้โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวธารารัตน์ โฉมสุขโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นางนันท์นภัส น่าบัณฑิตโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวสุขจิตร ไชยูปถัมภ์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางสุภาพร พิชญ์ภักดีอนันต์โรงเรียนตะพานหินกรรมการ
3. นางณัฐธภา ตันติเจริญโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายธนพล ฉ่ำเพียรโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
2. นายวิชัย ถุงเงินโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นายอนันทิราช ลี้สกุลโรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
4. นายทวีผล เร่งพลั้งโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
5. นายวิเชียร เทพโสภาโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยากรรมการ
6. นายฌาณวัฒน์ นิ่มสวัสดิ์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
7. นายปกาศิต เรี่ยมสุวรรณโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
8. นายมานิตย์ สุวรรณคีรีโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
9. นายทยุทธ์ สาลีจันทร์ โรงเรียนแหลมรังวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายธนพล ฉ่ำเพียรโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
2. นายวิชัย ถุงเงินโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นายอนันทิราช ลี้สกุลโรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
4. นายทวีผล เร่งพลั้งโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
5. นายวิเชียร เทพโสภาโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยากรรมการ
6. นายฌาณวัฒน์ นิ่มสวัสดิ์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
7. นายปะกาศิต เรี่ยมสุวรรณโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
8. นายมานิตย์ สุวรรณคีรีโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
9. นายทยุทธ์ สาลีจันทร์โรงเรียนแหลมรังวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางประภาศรี เพ็ชรโตโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
2. นางณัฐกานต์ ขมินทกูลโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางบุญก้าน ต่อมยิ้มโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
4. นางณัฐนภาส์ สุคนธ์ปิยสิริโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
5. นางอุมาพร เดชจบโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นายชูชาติ ยืนยาวโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
2. นางอรสา ศิลปวรณ์วิวัฒน์โรงเรียนเมธีพิทยากรรมการ
3. นางสาวศรีนวล ขิระนะโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุวิชา สุคำโรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
5. นางนงนุช เพ็งศิริโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นายชูชาติ ยืนยาวโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
2. นางอรสา ศิลปวรณ์วิวัฒน์โรงเรียนเมธีพิทยากรรมการ
3. นางสาวศรีนวล ขิระนะโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุวิชา สุคำโรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
5. นางนงนุช เพ็งศิริโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวนพวรรณ สุวรรณวัฒน์โรงเรียนวังทรายพูนวิทยากรรมการ
2. นางสาววิลาวัณย์ จุลพันธ์โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศกรรมการ
3. นางศิริวรรณ ชื่นผลโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
4. นางปุญชรัสมิ์ แก้วกล่ำโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายชยุตพันธุ์ แจ่มโภคนิษฐ์โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
2. นางสาวเชาวนีนาถ อินทมินทร์โรงเรียนแหลมรังวิทยาคมกรรมการ
3. นางธัญศญา บูรพาโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
4. นางสาวสะอาด ยังบุญช่วยโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวภัสราภรณ์ วันชาติโรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวเบญจมาศ นิลขาวโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
2. นางช่อทิพย์ กองเทียมโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา พวงพันธ์โรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
4. นางอำนวยพร ศรีประเสริฐโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
5. นางอุไรวรรณ พิพัฒนกุลโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางสาวเบญจมาศ นิลขาวโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
2. นางช่อทิพย์ กองเทียมโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา พวงพันธ์โรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
4. นางอำนวยพร ศรีประเสริฐโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
5. นางอุไรวรรณ พิพัฒนกุลโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายเรือง ชูมลัยวงษ์โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศกรรมการ
2. นางธิดารัตน์ สมบูรณ์ศิลป์โรงเรียนแหลมรังวิทยาคมกรรมการ
3. นางวารุณี ลิขิตศรัณย์โรงเรียนวังกรดพิทยากรรมการ
4. นางสาวนัยรัตน์ ชัยสุขโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
5. นางสาวศิริยุภา ฉิมพาลีโรงเรียนดงเจริญพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริยุภา ฉิมพาลีโรงเรียนดงเจริญพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวศศิณัฏฐ์ แก้วเนตรโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
3. นางสาวศศิวิมล พลเจียกโรงเรียนท่าเสาพิทยาคมกรรมการ
4. นายอานนท์ คงอินทร์โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัยกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริยุภา ฉิมพาลีโรงเรียนดงเจริญพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวศศิณัฏฐ์ แก้วเนตรโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
3. นางสาวศศิวิมล พลเจียกโรงเรียนท่าเสาพิทยาคมกรรมการ
4. นายอานนท์ คงอินทร์โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัยกรรมการ
5. นางสาวนัยรัตน์ ชัยสุขโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
6. นางสาวจามรรัตน์ ถุงเงินโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวธีรดา สุภะเสถียรโรงเรียนอนุบาลวชิรกรรมการ
2. นายชัยยะ สว่างวงษ์โรงเรียนวังทรายพูนวิทยากรรมการ
3. นายภักดี เจริญรสโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
4. นายวรพจน์ ตระการศิริโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
5. นายณิชพน คุ้มคำโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวธีรดา สุภะเสถียรโรงเรียนอนุบาลวชิรกรรมการ
2. นายชัยยะ สว่างวงษ์โรงเรียนวังทรายพูนวิทยากรรมการ
3. นายภักดี เจริญรสโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
4. นายวรพจน์ ตระการศิริโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
5. นายณิชพน คุ้มคำโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายไกรวิทย์ รากแก้วโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
2. นายกนกศักดิ์ เนียมสุ่มโรงเรียนสรรเพชญอัฎฐมาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุภัทรา เกตุศรีโรงเรียนอนุบาลพุทธชาติกรรมการ
4. นางพรพิมล เรี่ยมสุวรรณโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
5. นางสาวลัคณา มันตะวัตรโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
6. นางสาวเบญจพร รอดสุขเจริญโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายเรือง ชูมลัยวงษ์โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศกรรมการ
2. นางธิดารัตน์ สมบูรณ์ศิลป์โรงเรียนแหลมรังวิทยาคมกรรมการ
3. นางสวีณา วัชรสุนทรกิจโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
4. นายอดุลย์ คำตันโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
5. นางสาวจามรรัตน์ ถุงเงินโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสมัคร พงษ์พุฒโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
2. นางนิรันตรี อาจเอื้อโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศศิณัฏฐ์ แก้วเนตรโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
4. นายวรพจน์ ตระการศิริโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
5. นางวิภาวรรณ ฤกษนันทน์โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
6. นายจีระพงษ์ โพพันธ์ุ โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายสมัคร พงษ์พุฒโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
2. นางนิรันตรี อาจเอื้อโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศศิณัฏฐ์ แก้วเนตรโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
4. นายวรพจน์ ตระการศิริโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
5. นางวิภาวรรณ ฤกษนันทน์โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
6. นายจีระพงษ์ โพพันธ์ุ โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายสัณห์ชัย สิริปิยานนท์โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
2. นายไพศาล ศิวเวทพิกุลโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
3. นายไพบูลย์ พละกสิกรโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
4. นางวราพร สุรินทร์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
5. นางวิภาวรรณ ฤกษนันทน์โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายมาโนชญ์ แสงศิริโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวสุริยา หย่ำวิลัยโรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพงษ์ลัดดา งอกขึ้นโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
4. นายอดุลย์ คำตันโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
5. นายวรวุฒิ ศิริอ่อนโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวนัยรัตน์ ชัยสุขโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
2. นางสาวรุจิรา กลิ่นทองโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
3. นางสาวพิจิตรา หมอกมืดโรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุริยา หย่ำวิลัยโรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจามรรัตน์ ถุงเงินโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
6. นายทยุทธ์ สาลีจันทร์โรงเรียนแหลมรังวิทยาคมกรรมการ
7. นางนริสลา ทองคำโรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวนัยรัตน์ ชัยสุขโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
2. นางสาวรุจิรา กลิ่นทองโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
3. นางสาวพิจิตรา หมอกมืดโรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุริยา หย่ำวิลัยโรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจามรรัตน์ ถุงเงินโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
6. นายทยุทธ์ สาลีจันทร์โรงเรียนแหลมรังวิทยาคมกรรมการ
7. นางนริสลา ทองคำโรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวลัคณา มันตะวัตรโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
2. นายวรวุฒิ ศิริอ่อนโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นายสามารถ คำจอโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมกรรมการ
4. นายเทพนที ทองยิ้มโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
5. นายศราวุธ ตั้งใจโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายภักดี เจริญรสโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
2. นายสมมาตร มั่นแก้วโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
3. นายนนทศักดิ์ ศรีน่วมโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ ประมูลชัยโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
5. นายอุเทน โค้งนอกโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
6. นางสาวรุจิรา กลิ่นทองโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
7. นางสาวสุตาภัทร สิทธิโสภณโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
8. นายศุภชัย ตาสายโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
9. นายปริวรรต แสงโชติโรงเรียนวังทรายพูนวิทยากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายภักดี เจริญรสโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
2. นายสมมาตร มั่นแก้วโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
3. นายนนทศักดิ์ ศรีน่วมโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ ประมูลชัยโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
5. นายอุเทน โค้งนอกโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
6. นางสาวรุจิรา กลิ่นทองโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
7. นางสาวสุตาภัทร สิทธิโสภณโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
8. นายศุภชัย ตาสายโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
9. นายปริวรรต แสงโชติโรงเรียนวังทรายพูนวิทยากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายภักดี เจริญรสโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
2. นายสมมาตร มั่นแก้วโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
3. นายนนทศักดิ์ ศรีน่วมโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ ประมูลชัยโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
5. นายอุเทน โค้งนอกโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
6. นางสาวรุจิรา กลิ่นทองโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
7. นางสาวสุตาภัทร สิทธิโสภณโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
8. นายศุภชัย ตาสายโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
9. นายปริวรรต แสงโชติโรงเรียนวังทรายพูนวิทยากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายภักดี เจริญรสโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
2. นายสมมาตร มั่นแก้วโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
3. นายนนทศักดิ์ ศรีน่วมโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ ประมูลชัยโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
5. นายอุเทน โค้งนอกโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
6. นางสาวรุจิรา กลิ่นทองโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
7. นางสาวสุตาภัทร สิทธิโสภณโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
8. นายศุภชัย ตาสายโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
9. นายปริวรรต แสงโชติโรงเรียนวังทรายพูนวิทยากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายภักดี เจริญรสโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
2. นายสมมาตร มั่นแก้วโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
3. นายนนทศักดิ์ ศรีน่วมโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ ประมูลชัยโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
5. นายอุเทน โค้งนอกโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
6. นางสาวรุจิรา กลิ่นทองโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
7. นางสาวสุตาภัทร สิทธิโสภณโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
8. นายศุภชัย ตาสายโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
9. นายปริวรรต แสงโชติโรงเรียนวังทรายพูนวิทยากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายภักดี เจริญรสโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
2. นายสมมาตร มั่นแก้วโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
3. นายนนทศักดิ์ ศรีน่วมโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ ประมูลชัยโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
5. นายอุเทน โค้งนอกโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
6. นางสาวรุจิรา กลิ่นทองโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
7. นางสาวสุตาภัทร สิทธิโสภณโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
8. นายศุภชัย ตาสายโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
9. นายปริวรรต แสงโชติโรงเรียนวังทรายพูนวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายภักดี เจริญรสโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
2. นายสมมาตร มั่นแก้วโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
3. นายนนทศักดิ์ ศรีน่วมโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ ประมูลชัยโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
5. นายอุเทน โค้งนอกโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
6. นางสาวรุจิรา กลิ่นทองโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
7. นางสาวสุตาภัทร สิทธิโสภณโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
8. นายศุภชัย ตาสายโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
9. นายปริวรรต แสงโชติโรงเรียนวังทรายพูนวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายภักดี เจริญรสโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
2. นายสมมาตร มั่นแก้วโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
3. นายนนทศักดิ์ ศรีน่วมโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ ประมูลชัยโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
5. นายอุเทน โค้งนอกโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
6. นางสาวรุจิรา กลิ่นทองโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
7. นางสาวสุตาภัทร สิทธิโสภณโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
8. นายศุภชัย ตาสายโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
9. นายปริวรรต แสงโชติโรงเรียนวังทรายพูนวิทยากรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางอรุณรักษ์ เนียมสวรรค์โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมกรรมการ
2. นางศุลีพร กล่อมจิตต์โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
3. นางสมรศรี กาหาโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
4. นายฐิติ ภาคถารีย์โรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
5. นายจิรกิตติ์ แสงจันทร์โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางอรุณรักษ์ เนียมสวรรค์โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวบุญเลี้ยง อินทระโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
3. นางสมรศรี กาหาโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
4. นายฐิติ ภาคถารีย์โรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
5. นายจิรกิตติ์ แสงจันทร์โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสาวกนกพร ตระกูลศศิธรโรงเรียนวังสำโรงวังหว้ากรรมการ
2. นางสาวปานทิพย์ กองกันภัยโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
3. นายประเวศ เพ็ชรโตโรงเรียนดงเจริญพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางสาวกนกพร ตระกูลศศิธรโรงเรียนวังสำโรงวังหว้ากรรมการ
2. นางสาวปานทิพย์ กองกันภัยโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
3. นายประเวศ เพ็ชรโตโรงเรียนดงเจริญพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางพเยาว์ ศรีพงษ์ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
2. นายวัชรพันธ์ มีศรโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
3. นางสุวรรณ เรืองยินดีโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
4. นายจักรพันธ์ ประสมทรัพย์โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัยกรรมการ
5. นายชูชาติ ยืนยาวโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางพเยาว์ ศรีพงษ์ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
2. นายวัชรพันธ์ มีศรโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
3. นางสุวรรณ เรืองยินดีโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
4. นายจักรพันธ์ ประสมทรัพย์โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัยกรรมการ
5. นายชูชาติ ยืนยาวโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวยุพารัตน์ ยมจันทร์โรงเรียนแหลมรังวิทยาคมกรรมการ
2. นางอรุณรักษ์ เนียมสวรรค์โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมกรรมการ
3. นายชาญชัย รัตนเลิศโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
4. นายสายัณห์ อ่างบุญตาโรงเรียนวังทรายพูนวิทยากรรมการ
5. นายเฉวียง ปั้นเพ็งโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางสาวยุพารัตน์ ยมจันทร์โรงเรียนแหลมรังวิทยาคมกรรมการ
2. นางอรุณรักษ์ เนียมสวรรค์โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมกรรมการ
3. นายชาญชัย รัตนเลิศโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
4. นายสายัณห์ อ่างบุญตาโรงเรียนวังทรายพูนวิทยากรรมการ
5. นายเฉวียง ปั้นเพ็งโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายธนิตศักดิ์ พันธุ์นวลโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
2. นางชบาไพร เทียมธรรมโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
3. นายวัชระ สุขเกษมโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมกรรมการ
4. นายสมชาย อินทะเสนโรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
5. นายสายัณห์ อ่างบุญตาโรงเรียนวังทรายพูนวิทยากรรมการ
6. นายชาติชาย ด่านประเสริฐชัยโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายดรุณ เพ็ชรโตโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
2. นายเกษม อุไรพันธ์โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ ฉิมปานโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญลือ จิราพงษ์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
5. นายภิรมย์ จันทรสมบัติโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
6. นางกมลทิพย์ ศรมณีโรงเรียนวังทรายพูนวิทยากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางดวงกมล เรืองเพชรโรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
2. นางนาถอนงค์ ทสะสังคินทร์โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
3. นายอิสริยะ สติใหม่โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
4. นางศุภรา ศิลปธรโรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนงลักษณ์ นาคเอี่ยมโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางดวงกมล เรืองเพชรโรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
2. นางนาถอนงค์ ทสะสังคินทร์โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
3. นายอิสริยะ สติใหม่โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
4. นางศุภรา ศิลปธรโรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนงลักษณ์ นาคเอี่ยมโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางมนัสชนก นุชมีโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคมกรรมการ
2. นางสมทรง จันทร์อับโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
3. นางพูนทรัพย์ จำนวนโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยากรรมการ
4. นางทิพประภาพร ดีนิยมโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวลินดา จำปาโรงเรียนแหลมรังวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางมนัสชนก นุชมีโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคมกรรมการ
2. นางสมทรง จันทร์อับโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
3. นางพูนทรัพย์ จำนวนโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยากรรมการ
4. นางทิพประภาพร ดีนิยมโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวลินดา จำปาโรงเรียนแหลมรังวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางดวงกมล เรืองเพชรโรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
2. นางสาวนงลักษณ์ นาคเอี่ยมโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ อ่อนผึ้งโรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคมกรรมการ
4. นางศุภรา ศิลปธรโรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรจนา ตระการศิริโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางดวงกมล เรืองเพชรโรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
2. นางสาวนงลักษณ์ นาคเอี่ยมโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ อ่อนผึ้งโรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคมกรรมการ
4. นางศุภรา ศิลปธรโรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรจนา ตระการศิริโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางพเยาว์ ศรีพงษ์ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
2. นางวัลลาห์ สายอุบลโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
3. นางสาวบุญเลี้ยง อินทระโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
4. นายชูชาติ ยืนยาวโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
5. นางกมลรัตน์ มีไชโยโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางพเยาว์ ศรีพงษ์ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
2. นางวัลลาห์ สายอุบลโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
3. นางกมลรัตน์ มีไชโยโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสุวรรณ เรืองยินดีโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
5. นายชูชาติ ยืนยาวโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายภานุ ชุ่มใจโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
2. นายภูวนาท ตระกูลเมฆาโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
3. นายวีระ สิงหนารถโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกนกทิพย์ แซ่อึงโรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
5. นายสุขุมพัฒน์ กันธะมาโรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศกรรมการ
6. นายภาณุสิษฐ์ ม่วงดิษฐ์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายภานุ ชุ่มใจโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
2. นายภูวนาท ตระกูลเมฆาโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
3. นายวีระ สิงหนารถโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกนกทิพย์ แซ่อึงโรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
5. นายสุขุมพัฒน์ กันธะมาโรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศกรรมการ
6. นายภาณุสิษฐ์ ม่วงดิษฐ์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายภานุ ชุ่มใจโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
2. นายอธิเมธ หว่างคีรีโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
3. นายชรินทร์ พลลาโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยากรรมการ
4. นายฤทธิไกร สุตาโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
5. นายสมชาย สุขดิษฐ์สพม.เขต 41กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายภานุ ชุ่มใจโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
2. นายสัณห์ชัย สิริปิยานนท์โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นายไพศาล ศิวเวทพิกุลโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
4. นายไพบูลย์ พละกสิกรโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
5. นางวราพร สุรินทร์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
6. นางวิภาวรรณ ฤกษนันทน์โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายอนุวัฒน์ มะลิวงษ์ โทรศัพท์ 085-0516649 อีเมลล์ anuvat_13@hotmail.com ไอดีไลน์ anuvat13 เฟสบุ๊ค Tee Anuvat
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]