สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวาวีวิทยาคม สพม. เขต ๓๖ (เชียงราย,พะเยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 56.2 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงนภิศ   เชอมือ
 
1. นางสาวนุสรา  ทองดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 61.5 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงปฐิฉัตร  ปะอู
 
1. นางสาวมนัลยา  จินะแปง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 60 ทองแดง 10 1. นางสาวกชกร   ชัยผ่าน
 
1. นางสาวมนัลยา  จินะแปง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   ไทยใหญ่
 
1. นางสาวภาวินีย์  สักแกหลี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นางสาวอาชิว   แซ่เจ้า
 
1. นางสาวภาวินีย์   สักแกหลี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 74.66 เงิน 7 1. นางสาวแก้ว   ประโอ
 
1. นางสาวนุสรา  ทองดี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุพิชา   ทนุพันธ์
2. เด็กหญิงอัจฉราวรรณ   แซ่ต๋วง
 
1. นายวีระพงษ์   กันทะเนตร
2. นางสาวภาวินีย์   สักแกหลี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมลวรรณ   อักษรเพชร
2. นางสาววาสนา  แยเบียงกู
 
1. นายวีระพงษ์   กันทะเนตร
2. นางสาวมนัลยา   จินะแปง
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นางสาวขวัญชิณีย์   ฟูตระกูลชัย
2. นางสาวมธุรส   ใจเร็ว
3. นางสาวแสงระวี    เปียผ่า
 
1. นายศิรวัฒน์    สอนนนท์ฐีกูล
2. นายคมศร   ขันตี
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงลลิตา   แซ่ลิ้ว
2. เด็กชายไพโรจน์    แซ่หอ
 
1. นายคมศร   ขันตี
2. นายศิรวัฒน์   สอนนนท์ฐีกูล
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายเสถียร    โคอิดะ
 
1. นางสาวอุบลรัตน์   สักแกแก้ว
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 24.25 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงทัศนีย์   ประหยัดยอด
2. เด็กหญิงภิชัญญา   แซ่ยาง
3. เด็กหญิงหญิงภัททิยา   ลีวิริยะสกุล
 
1. นายภาคภูมิ   มณีวรรณ
2. นางสาวจิณห์วรา   พาสุนนท์
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 14.75 เข้าร่วม 10 1. นางสาวนันทิกานต์   ชอบธรรมกุล
2. นางสาวพลอย  แสนเหลี่ยว
3. นางสาวมาริสา  ก๊อคือ
 
1. นางสาวไพรินทร์  อินต๊ะวงค์
2. นางสาวมะลิวัลย์   เขื่อนปัญญา
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฉันทพิชญา   สิรินันท์สมบูรณ์
2. เด็กหญิงภรัณยา   ลีวิริยะสกุล
3. เด็กหญิงวัชราภรณ์   ดอยวิไล
 
1. นางสาวขวัญฤทัย   คำฝาเชื้อ
2. นางสาวภาวิดา  กันหา
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกิ่งดาว   แบ่แหย่
2. นางสาววิภา   กอวิ
3. นายสุรศักดิ์   แซ่พ่าน
 
1. นางสาวขวัญฤทัย   คำฝาเชื้อ
2. นางสาวภาวิดา  กันหา
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฉันทพิชญา   สิรินันท์สมบูรณ์
2. เด็กหญิงนวล  หนานอ้าย
3. เด็กหญิงนิรัมพร   แซ่ลี้
4. เด็กหญิงฟาติมา   เทพจักร
5. เด็กชายศราวุฒิ  วงศ์ศรีวิศาล
 
1. นางสาวสุพรรณี   ถูกจิตร
2. นางสาวมนสิการ  เชื้อเมืองพาน
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 82.15 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลีรัตน์   ลายเฮือง
2. นายณัฐดนัย   แซ่ตง
3. นางสาวนุวดี   ศตพรพรพานิช
4. นายวันชัย   ลุงทุน
5. นายสมนึก   แซ่ปึง
 
1. นางสาววาสนา   สดใส
2. นางสาววรรณภา  ทะอินทร์
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.67 ทอง 4 1. เด็กชายชาตรี   ไหมคำ
2. เด็กหญิงนฤภร   แซ่ลี
 
1. นางสาวมนสิการ   เชื้อเมืองพาน
2. นางสาวสุพรรณี  ถูกจิตร
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 79.33 เงิน 11 1. นางสาวกัญญาณัฐ   วาวีเกียติขจร
2. นายเฉลิมพงษ์  หลี่
 
1. นางสาววรรณภา   ทะอินทร์
2. นางสาวรุ่งรัตน์  ศรีจุม
 
20 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทัย   ลุงต๊ะ
2. เด็กหญิงมะลิวัลย์   ยาเบียง
 
1. นายเรวัตร์   สุเมธาลังการ
2. นายธนพล   ด่านวิวัฒน์วงศ์
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวจุฬารัตน์   จะแล
2. นายอาตาผะ   งัวผะ
 
1. นายนายเรวัตร์   สุเมธาลังการ
2. นายกฤษนุ  ก้อสละ
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นายรัชพล   กองงาม
 
1. นายพินิจ  ตาจีน
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอามือ   เพียมือ
 
1. นายพินิจ  ตาจีน
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 -1 - 1. นายอินทัช  พลอยตระกูล
 
1. นายวัชชพันธ์   บุญณลัย
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายบุญฤทธิ์   นามแก้ว
 
1. นายวัชชพันธ์   บุญณลัย
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กชายปฏิภาณ   เต่าทอง
 
1. นายพินิจ  ตาจีน
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นายธนกร   อยู่ลือ
 
1. นายพินิจ  ตาจีน
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70 เงิน 9 1. เด็กหญิงปณิดา   ไหมคำ
 
1. นายพินิจ  ตาจีน
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวประภัส   มาเยอะ
 
1. นายพินิจ  ตาจีน
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปฏิภาณ   เต่าทอง
 
1. นายพินิจ  ตาจีน
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนกร   อยู่ลือ
 
1. นายพินิจ  ตาจีน
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปณิดา   ไหมคำ
 
1. นายพินิจ  ตาจีน
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวประภัส   มาเยอะ
 
1. นายพินิจ  ตาจีน
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปฏิภาณ   เต่าทอง
 
1. นายพินิจ  ตาจีน
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงปณิดา   ไหมคำ
 
1. นายพินิจ  ตาจีน
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปฏิภาณ   เต่าทอง
 
1. นายพินิจ  ตาจีน
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนกร   อยู่ลือ
 
1. นายพินิจ  ตาจีน
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปณิดา   ไหมคำ
 
1. นายพินิจ  ตาจีน
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวประภัส   มาเยอะ
 
1. นายพินิจ  ตาจีน
 
40 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 71.2 เงิน 6 1. เด็กหญิงกาญจนา   จาโย่
2. เด็กหญิงหมี่ต๊ะ   คะล่า
3. เด็กหญิงเสาวนีย์   ตั้งธีระธร
 
1. นางสาววลัยภรณ์   ต๊ะติ๊บ
2. นางสาวนุสรา   ทองดี
 
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 76 เงิน 8 1. นางสาวสิรินทรา   แจรึ
2. นางสาวอรสา   กุลเจิดจำรัส
3. นางสาวอาชิว  แซ่เจ้า
 
1. นางสาววลัยภรณ์   ต๊ะติ๊บ
2. นางสาวนุสรา  ทองดี
 
42 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศราวุฒิ  วงศ์ศรีวิศาล
2. เด็กหญิงสิริยาภรณ์  ธนวงศ์พิสิฐ
 
1. นายโต้ง  หน่อแก้ว
2. นางสาวชลิตตา  คำมูล
 
43 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กชายภูริ    แซ่ย่าง
2. เด็กชายอภิชัย  พนาพิพัฒน์สุข
 
1. นายโต้ง  หน่อแก้ว
2. นางสาวชลิตตา  คำมูล
 
44 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 6 1. นายณัฐวุฒิ   ท้าวหลาน
2. นายธราดล   สกลวัชรา
 
1. นายโต้ง  หน่อแก้ว
2. นางสาวชลิตตา  คำมูล
 
45 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายจะหน่อ  จะชี
2. เด็กชายธเนศ    อาคำ
 
1. นายโต้ง  หน่อแก้ว
2. นายธีรเดช  คำแก่น
 
46 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 4 1. นายจิรวัฒน์    อัครชัยกุล
2. นายรัชชานนท์    เข็มดี
 
1. นายโต้ง  หน่อแก้ว
2. นายธีรเดช  คำแก่น
 
47 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงนภิศ   เชอหมือ
2. เด็กหญิงนิตยา   มาเยอะ
 
1. นางสรวีย์  มโนใจ
2. นายโต้ง  หน่อแก้ว
 
48 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชนิตพล    แซ่ลิ่ว
2. เด็กชายธีระศักดิ์  จูเปาะ
 
1. นายโต้ง  หน่อแก้ว
2. นางสาวชลิตา  คำมูล
 
49 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กชายพุทธิพงษ์   โศจิอรุณ
2. เด็กชายไกรษร   แซ่ลี้
 
1. นางสาวชลิตตา  คำมูล
2. นายโต้ง  หน่อแก้ว
 
50 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวกัลยา   แซ่พ่าน
2. นางสาวศุภาวรรณ   ขวัญสิริเวโรจน์
 
1. นายโต้ง  หน่อแก้ว
2. นางสาวชลิตา  คำมูล
 
51 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบัวชมพู  มาเยอะ
2. เด็กหญิงพลอยชมพู  มาเยอะ
3. เด็กชายพุทธิพงษ์  โศจิอรุณ
 
1. นางสาวชลิตตา  คำมูล
 
52 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นางสาววรางคณา  อุดสม
2. นางสาวสมพร  มาเยอะ
3. นางสาวโสภา  แซ่ลี
 
1. นางสาวชลิตตา  คำมูล
2. นายโต้ง  หน่อแก้ว
 
53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 8 1. นายวันชัย   ลุงทุน
2. นายสุทัศน์  จ้าวสิริพานิช
 
1. นายโต้ง  หน่อแก้ว
2. นางสรวีย์  มโนใจ
 
54 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิง ปิยะพร   ย่าวก๋วย
2. เด็กหญิง วีรยา   แซ่เชีย
3. เด็กหญิงนวล   หนานอ้าย
4. เด็กหญิงปิยะพร   ธนวัฒน์พัชร
5. เด็กหญิงสุนีย์   แซ่เจอว
6. เด็กหญิงสุพัตรา   รักยอดยิ่ง
 
1. นางวรินทร  หน่อแก้ว
2. นางสาวอรอนงค์   สุดสาคร
3. นางสาวแสงเทียน   ฉัตรเงิน
 
55 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชาย ยี่เจียว   แซ่วุ้ย
2. เด็กชายอาจิ้ง   แซ่วุ้ย
3. เด็กชายอ้ายเป้า   แซ่วุ้ย
 
1. นางสาวสุรีย์   ศรีเลาว์
 
56 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณทหัย   แซ่ซ่ง
2. นางสาวณัฐชา   แซ่ก่อ
3. นางสาวพิมพ์วิภา   พรภัทรตระกูล
 
1. นางสาวสุรีย์   ศรีเลาว์
2. นางสาวภาวิดา  กันหา
 
57 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธันยามัย   สินเท่า
2. เด็กหญิงนฤมล   เชอกอน
3. เด็กหญิงวาสนา   ปัญญาวงค์
 
1. นางวรินทร   หน่อแก้ว
2. นางสาวอรอนงค์   สุดสาคร
 
58 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 77.25 เงิน 5 1. นางสาวยุพา   อิสระถาวร
2. นายราเชน   ปรีชาแก้วการ
3. นายวิเลิศ   แซ่โฟ่ง
 
1. นางวรินทร   หน่อแก้ว
2. นางสาวแสงเทียน   ฉัตรเงิน
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 81.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   แลเชอ
2. เด็กหญิงธนิตดา   สามคำ
3. เด็กหญิงวรรณวิไล   พรโชคเมธา
 
1. นางวรินทร  หน่อแก้ว
2. นางสาวอรอนงค์   สุดสาคร
 
60 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิดาภา   คีรีคามสุข
2. นางสาวนงนุช   โชคากุ
3. นางสาวปรียานุช   โชคากุ
 
1. นางสาววรินทร   หน่อแก้ว
2. นางสาวแสงเทียน   ฉัตรเงิน